Comhoibriú

‘Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine.’Tá sin fíor maidir leis an saol go ginearálta. Bíonn mionlaigh ag brath ar a mbaill féin i gcónaí. Tá comhoibriú idir daoine a bhfuil na fadhbanna céanna acu thar a bheith tábhachtach. Tá mionteangacha an domhain ag strácáil le maireachtáil, na teangacha Ceilteacha ina measc ( Gaeilge, Gàidhlig, Manannais, Breatnais, Briotáinis, Coirnis). Níl cainteoirí dúchais Manannaise nó Coirnise fágtha: is foghlaimeoirí iad na cainteoirí uilig. Is féidir leis na teangacha Ceilteacha cuidiú lena chéile. Roinnt blianta ó shin, tháinig ‘Welsh is Fun’ amach. Leabhar beag greannmhar atá ann (beagán gáirsiúil chomh maith). Bhí ráchairt mhór ar an leabhar. Ina dhiaidh sin foilsíodh ‘Irish is Fun’ agus ‘Gaelic is Fun’ ag baint úsáide as an ábhar céanna is a bhí in ‘Welsh is Fun.’(Beidh siad ag dul i scuaine ag an siopa leabhar sa Chultúrlann anois chun an gháirsiúlacht a fhiosrú.) Tá leagan Manannaise den chúrsa Gaeilge ‘Buntús Cainte’ar fáil. Tá leabhar beag os mo chomhair, ‘Speak Welsh’, ina bhfuil ‘gramadach shimplí, leabhar frásaí agus foclóir.’ Bheadh leagan Gaeilge an-úsáideach d’fhoghlaimeoirí agus ní bheadh sé deacair an leabhar a aistriú.

Nuair a bhí mé in Albain ar na mallaibh, fuair mé cóip de ‘Speaking our Language’, cuid 1 agus cuid 2. Is cúrsa Gàidhlig den scoth é. Tá grianghraif agus cartúin sna leabhair. Tagann póstaéir agus greamaitheoirí leis an chúrsa. Chomh maith le ceachtanna simplí úsáideacha, tá míreanna a thugann léargas ar an chultúr sna téacsleabhair: stair na teanga, ainmneacha pearsanta, sloinnte, logainmneacha, ceol, spórt, an Ghaeltacht, an Mòd agus a lán eile. Cuireadh sráith de chláracha teilifíse leis na leabhair. Arís, ní bheadh sé doiligh leagan Gaeilge a dhéanamh den chúrsa. Agus mise ag smaoineamh ar an teilifís, tá stáisiún teilifíse Gàidhlig ann (BBC Alba, Sky 168). Bheadh sé éasca go leor rian Gaeilge a chur ar na cláracha Gàidhlig – agus Gàidhlig a chur ar chláracha Gaeilge.Tarlaíonn sin faoi láthair, ach is féidir níos mó a dhéanamh.

‘People depend on one another.’ This is true about life in general. Minorities always depend on their own members. Cooperation among people who have the same problems is highly important. The minority languages of the world are struggling to survive, and that includes the Celtic languages (Irish, Scottish Gaelic, Manx, Welsh, Breton, and Cornish). Indeed, there are no native speakers of Manx and Cornish left: all the speakers are learners. The Celtic languages can help one another. Some years ago, ‘Welsh is Fun’ appeared. It is a funny little book (also blue in parts). It was in great demand. Later, ‘Irish is Fun’ and ‘Gaelic is Fun’ were published, using the same material as ‘Welsh is Fun’. (They will be queuing up at the bookshop in the Cultúrlann now to see what the blue parts are.) There is a Manx version of the Irish course ‘Buntús Cainte’. I have a small book in front of me-‘Speak Welsh’, which contains ‘a simple grammar, a phrase book and a vocabulary’. An Irish version would be very useful for beginners and it would not be difficult to translate the book.

When I was in Scotland recently, I obtained a copy of ‘Speaking our Language’ Part1 and part 2. It is a first rate Scottish Gaelic course. The books have cartoons and photographs. There are posters and stickers going along with the course. As well and simple, useful lessons, there are sections in the textbooks which give insights into the culture: the history of the language, personal names, surnames, place names, music, sport, the Gaeltacht, the Mòd and much more. A television series accompanies the books. Again, it would not be difficult to produce an Irish version of the course. And while I am thinking about television, there is a Scottish Gaelic television station (BBC Alba, Sky 168). It would be easy to put an Irish track on the Gàidhlig programmes - and a Gàidhlig track on Irish programmes. This happens at present, but more could be done.