Grúpaí comhrá

Cén mhaith an Ghaeilge a fhoghlaim? Ní chuirfeadh duine ar bith an cheist sin i dtír ar bith eile maidir leis an teanga náisiúnta. Cad é mar is féidir leat eolas ceart a fháil ar stair na tíre mura dtuigeann tu teanga na tíre? An ndéanfadh daoine i dtír ar bith eile neamhshuim de litríocht a théann siar níos mó ná míle go leith bliain? An ndéanfadh muintir ar bith eile dearmad ar thraidisiún béil ar a bhfuil meas ag daoine ar fud na cruinne? Dá mbeadh níos mó jabanna ar fáil dóibh siúd a bhfuil Gaeilge acu, ní bheadh daoine ag cur ceiste faoi luach na Gaeilge chomh minic sin, ach sin scéal eile do lá eile.

Ach ní gá fáthanna tromchúiseacha a thabhairt. Is féidir an-sult a bhaint as an Ghaeilge agus as foghlaim na Gaeilge na laethanta seo. Baineann tú le daoine atá difriúil (An-difriúil in amanna). Faigheann tú barúlacha éagsúla – súil eile. Tagann a lán daoine chuig an Ghaeilge as siocair an cheoil - chuaigh Clannad, Altán, Seán Ó Riada, Mary O’Hara agus a lán eile i bhfeidhm ar dhaoine agus chuir na daoine sin suim i dteanga na n-amhrán dá bharr.

Os a choinne sin, thréig mórán daoine an teanga mar gheall ar chuimhní na hóíge: gramadach nár thuig siad, múinteoirí brúidiúla nár thuig an ghramadach ach oiread uaireanta, leabhair leadránacha, raiméis le foghlaim de ghlanmheabhair. Ach d’imigh sin agus tháinig seo. Cuirtear an ghramadach san áit cheart i gcúrsaí nua-aimseartha, tá mórán áiseanna ar fáil agus tá na múinteoirí níos daonna. Ach níos tábhachtaí ná rud ar bith eile, tá daoine ag tabhairt na teanga amach ón seomra ranga agus tá siad ag baint úsáide aisti go nádúrtha, gan strus, ar leibhéal sóisialta. Tá grúpaí beaga ag teacht le chéile i nDun na nGall agus i nDoire i gcaifí agus i dtithe tábhairne, i leabharlanna agus in áiteanna eile. Seo liosta de chuid de na grúpaí. Más mian leat cur leis an liosta, cuir nóta chuig an Journal.

Doire: Dé Máirt:Caife Sainsbury,1.30.-3.30; Déardaoin: Caife Amelia, Northside,10.30-12.30 agus Clarendon Bar 8.00-11-00; Dé hAoine: an Leabharlann Láir:1.30 -. Dún na nGall: Dé Luain: Redcastle Bar, 8-00-9.30.

Conversation Groups

What is the use of learning Irish? Nobody would ask that question about the national language in any other country. How can you understand the country’s history if you don’t understand the country’s language?

Would the people in any other country disregard a literature that goes back more than fifteen hundred years? Would any other people ignore an oral tradition which is held in high regard all over the world? If there were more jobs for people who know Irish, people would not be questioning the value of Irish so often, but that’s another story for another day.

But you don’t need to give serious reasons. You can get a lot of enjoyment out of Irish and out of learning Irish nowadays. You meet people who are different (Very different in some cases).

You get different opinions- a new way of looking at things. A lot of people have come to Irish through music- Clannad, Altán, Seán Ó Riada, Mary O’Hara and many other made an impression on people and those people got interested in the language of the songs as a result.

On the other hand, a lot of people have given up the language because of childhood memories: grammar which they did not understand, brutes of teachers who sometimes did not understand the grammar either, boring books, nonsense to be learned off by heart.

But times have changed. In modern courses, grammar is put in its proper place, there are lots of resources available and teachers are more humane. But most importantly, people are taking the language out of the classroom and they are using it in a natural, stress free way at a social level.

Small groups are coming together in Donegal and Derry in cafes, in pubs, in libraries and other places. Here is a list of some of the groups. If you want to add to the list, contact the Journal.

Derry: Tuesday, Sainsbury’s Café, 1.30 - 3.30pm; Thursday: Café Amelia, Northside,10.30am-12.30pm and Clarendon Bar, 8-11pm; Friday: Central Library, 1.30-. Donegal: Monday: Redcastle Bar, 8.00-9.30.