GUTH LÁIDIR

Foilsíodh iris bheomhar dhátheangach nua i nDoire an mhí seo: ‘The Voice’, le daltaí ó Choláiste Bhríde. Cuirtear agallamh ar Pháidín Mac Cuarta, iardhalta na scoile agus réalt de chuid Cheiltigh Ghlaschú. Tugann Páidín comhairle mhaith do na daltaí: ‘Cruinnigh d’intinn ar d’obair scoile. Tá sé iontach doiligh a bheith i d’imreoir proifisiúnta. Tá sé tábhachtach rud éigin a bheith mar chúltaca agat.’

Tá réimse leathan d’ábhar in ‘The Voice’ – imeachtaí scoile (Seó na scoile ina measc), na corruithe siar, an scoil sa phobal, agus a lán eile. Tá na grianghraif ar fheabhas agus tá caighdeán na ndánta dochreidte.

Bhí suim ar leith agam sna hailt a scríobh na daltaí i sruth na Gaeilge atá le dúnadh. Scríobhann Aisling Nic Aoidh ar ‘An tionchar a imríonn na meáin chumarsáide ar na daoine óga’: ‘Tá achan duine ag dul ar mire ag iarraidh a bheith cosúil le duine clúiteach. Faigheann a lán cailíní óga bás as an ghalar anaireisce agus galar craois.’ Agus ba chóir do na húdaráis a bheith ag éisteacht le Pádraig Ó Carúil: ‘Sílim gur cailleadh ollmhór é gan Meánscoil lánGhaeilge a bheith sa chathair, go háirithe do pháistí agus tuistí sna bunscoileanna. Tá súil agam go dtiocfaidh ciall ar lucht an rialtais agus go ndéanfaidh siad Coláiste Bhríde le hathbhunú le freastal orthu siúd a bhfuil paisean acu don teanga agus a bhfuil Gaeloideas tuillte acu.’ Is léir go dtagann gaois roimh aois in amanna.

Agus an tseachtain seo ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh la hErin Ní Cheallaigh, iardhalta Bhunscoil Cholmcille, iardhalta Mheánscoil Dhoire/Choláiste Bhríde (Captaen na Scoile), a fuair céim onóracha sa Ghaeilge agus Staidéir Eorpacha ó OllscoilUladh an mhí seo. Tá a clann, a cairde agus a scoileanna an-bhródúil aisti.

A STRONG VOICE

A lively bilingual magazine was published this month in Derry: ‘The Voice’, by pupils of St. Brigid’s College. There is an interview with Paddy McCourt, a former pupil of the school and a Glasgow Celtic star. Paddy gives the pupils some good advice: ‘Concentrate on your school work. It can be very hard to make it as a professional footballer. It is important to have something to fall back on.’

There is a wide range of subject matter in ‘The Voice’: school events (including the school show), the cutbacks, the school in the community, and much more. The photographs are excellent and the standard of the poems is incredible.

I was particularly interested in the articles written by pupils in the Irish stream which is scheduled to close. Aisling Nic Aoidh writes about ‘The influence of the mass media on young people’: ‘Everyone is going crazy trying to look like someone famous. Many young girls die because of anorexia and bulimia.’ And the authorities should listen to Pádraig Ó Carúil: ‘I think the absence of an all-Irish secondary school is a great loss to the city, especially for Bunscoil children and parents. I hope members of the government get some sense and re-establish Coláiste Bhríde to cater for those who love the language and who are entitled to education through Irish.’ Sometimes young people are obviously more sensible than their elders.

And this week I would like to congratulate Erin Ní Cheallaigh, a former pupil of Bunscoil Cholmcille, a former pupil of Meánscoil Dhoire/Coláiste Bhríde (Head Girl), who was awarded an honours degree in Irish and European Studies this month by the University of Ulster. Her family, her friends and her schools are all proud of her.