AN T-IDIRLÍON

Beidh na ranganna Gaeilge áitiúla ag críochnú thart fán am seo. Mar sin de, tá sé iontach tábhachtach don fhoghlaimeoir bheith i dteagmháil leis an teanga go dtí tús an chéad téarma eile. Cuideoidh an tIdirlíon go mór leis. Cúpla moladh anois.

Beo (www.beo.ie) : Iris mhíosúil ina bhfuil cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta, spórt, na healaíona, taisteal agus a lán eile. Má théann tú go bun an chéad leathanaigh, faigheann tú ceangail éagsúla, mar shampla: ‘Gaelscéal’, le rogha d’ailt on tseachtain reatha; colún Gaeilge ón ‘Irish Times’( le Pól Ó Muirí agus aoiscríbhneoirí); Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life, Raidió Fáilte – iad uilig beo soiléir; suíomh iontach an BBC le sonraí de chláracha éagsúla – ‘Blas’ (irischlár sármhaith), ‘Caschlár’( clár ceoil le Brian Mullen as Doire), chomh maith le ábhar d’fhoghlaimeoirí, agus cluichí agus scéalta do pháistí.( Is breá liom ‘Sorcas na nDreancaidí’.) Bain tabhair faoi ‘Nuacht24’, seirbhís nuachta atá an-mhaith, cé go bhfuil sí teoranta (Seanscéal – foireann bheag dhíograiseach le fíorbheagán airgid).

Tá ‘Saol’ ar an Idirlíon anois: www.gaeilge.ie/saol (Tuairiscí ar rudaí a tharla ar na mallaibh i saol na Gaeilge agus sonraí d’ imeachtaí atá le teacht)

Bain iarraidh as abair.ie: clóscríobhann tú abairt Gaeilge agus tiontaíonn sé na focail scríofa go hurlabhra! Is féidir foclóirí Gaeilge a fháil agus ceachtanna Gaeilge go leor, cé go bhfuil cuid acu níos fearr ná cuid eile. Téigh chuig ‘Google’agus déan do rogha.

Mura bhfuil tú eolach ar an ríomhaire, nó mura bhfuil ríomhaire agat, thig leat cuidiú a fháil sa leabharlann áitiúil. Bíonn an fhoireann garúil i gcónaí.

THE INTERNET

Local Irish language classes will be finishing up around now. So it is very important for the beginner to be in touch with the language till the start of the next term. The Internet will be of great assistance. Here are a few recommendations.

Beo (www,beo.ie): A monthly magazine dealing with national and international affairs, sport, the arts, travel and much more. If you go to the foot of the first page, you get links with various other sites, for example: Gaelscéal’, with a selection of articles from the current edition; the Irish column in the ‘Irish Times’; (with Pól Ó Muirí and guest writers): Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life, Raidió Fáilte- all live and clear); the marvellous BBC site with details of various programmes- ‘Blas’ (an excellent magazine programme), ‘Caschlár’( a music programme with Derry’s Brian Mullen), as well as material for beginners, and games and stories for children.(I love ‘The Flea Circus’.)

Try ‘Nuacht24’, a very good news service, although it is limited (The old story - an enthusiastic little team with very little money).

‘Saol’ (www.gaeilge.ie/saol) is on the Internet now (Reports on recent events in the Irish language world and details of coming events.

Have a go at abair.ie : you type an Irish sentence and it turns it into speech!

You can get dictionaries and lots of lessons, though some are better than others. Go to Google and take your pick.

If you don’t know much about computers, or if you don’t have a computer, you can get help at the local library. The staff are always very obliging.