Ag tacú leis an teanga

Tá dhá dhearcadh ann maidir le staid na Gaeilge: is féidir labhairt faoi athbheochan na Gaeilge nó faoi fhorbairt na Gaeilge. Is fearr liomsa ‘forbairt na Gaeilge’. Tá dul chun cinn ollmhór déanta ag foghlaim na Gaeilge: tá áiseanna den scoth ar fáil do scoileanna, leithéidí na hábhair ón Áisaonad i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste. Tá cúrsaí ann do dhaoine fásta bunaithe ar thaighde a léiríonn duit an bealach is fearr do chuid féin a dhéanamh den teanga, cúrsaí atá suimiúil, beomhar, tarraingteach agus nua-aimseartha. Ar an drochuair, níl cúrsa ann go fóill a dhéanann ‘an jab iomlán’ taobh istigh de dhá chlúdach: caithfidh tú dul ó leabhar amháin go leabhar eile chun míniúchán beacht a fháil go minic. Ach tá réiteach ann: bhí mé iontach gnóthach ar na mallaibh - tabhair cúpla mí dom. Agus ar ndóigh, tá an t-idirlíon againn. Cuidíonn sé leis an fhoghlaimeoir ar gach leibhéal. Luaim áiseanna ar an ghréasán go rialta, agus inniu ba mhaith liom aird a thabhairt ar shuíomh a bhfuil fiúntas thar barr ann – gaelport.com. Tá réimse leathan ábhair ar an suíomh. Tugtar an nuacht is déanaí faoi shaol na Gaeilge- imeachtaí sóisialta agus cultúrtha, cúrsaí Gaeilge in Éirinn agus thar lear, an Ghaeilge sa chóras oideachais, an Ghaeilge sa státchóras agus an Ghaeilge i saol an uile lae. In ‘As na Nuachtáin’ faigheann tú míreanna nuachta i nGaeilge agus i mBéarla a bhaineann leis an Ghaeilge, ábhar ón Derry Journal ina measc- thuas ansin leis an Irish Times, an Irish Independent, Foinse, Gaelscéal srl.! Fógraítear folúntais oibre do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu ar an suíomh chomh maith. Is le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an suíomh agus bíonn sé á fhorbairt an t-am ar fad. Imríonn an Chomhdháil ról tábhachtach i bhforbairt na teanga (chan san athbheochan!). Is leis an Chomhdháil scéim ‘An Fáinne’. Coinníonn sí súil ghéar ar chearta teanga agus ar stádas na Gaeilge. Níl eagla ar an eagras labhairt amach. I ráiteas réamhbhuiséid iarrann an Chomhdháil ar an Rialtas machnamh géar a dhéanamh ar cheisteanna na Gaeilge agus tacaíocht a léiriú don teanga agus don Ghaeltacht. ‘Éilímid go gcuirfí na hacmhainní cuí ar fáil sa bhliain 2013 chun tógáil ar an dea-obair atá á cur i gcrích ag earnáil dheonach na Gaeilge le fada. Nílimid i gcoinne athruithe, ach is gá go gcruthófaí go mbeidh pé athruithe atá molta chun leas na Gaeilge.’

Supporting the language

Two points of view are possible regarding the state of Irish: you can talk about the revival of Irish or about the development of Irish. I prefer to talk about the development of Irish. Huge progress has been made with regard to the learning of Irish: schools have access to excellent teaching resources, like the materials produced by the Áisaonad in St. Mary’s University College in Belfast. There are courses for adults, based on research, which are interesting, lively and modern. Unfortunately there is no course yet that does the whole job within two covers: you often have to go from one book to another to get an exact explanation. But there is a solution: I have been very busy recently: give me a couple of months. And, of course, we have the Internet. It helps the learner at every level. I mention Internet resources frequently. And today I would like to point out a very worthwhile site: gaelport.com. There is a wide range of material on the site. You get the latest news about the world of Irish- social and cultural events, Irish courses at home and abroad, Irish in the educational system, Irish in the state system, and Irish in everyday life. In ‘As na Nuachtáin’(From the Newspapers), you get news items in Irish and English concerning Irish- including material from the Derry Journal which is up there with the Irish Times, the Irish Independent, Foinse, Gaelscéal etc.! Vacancies for Irish speakers are published on the site also. The site belongs to Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and it is being developed continuously. The Comhdháil has an important role in the development of the language (not in the revival!). It is responsible for the ‘Fáinne’ scheme. It keeps a close watch on language rights and on the status of Irish. The organisation is not afraid to speak out. In a pre-budget statement the Comhdháil ask the government to give consideration to questions concerning Irish and to support the Irish language and the Gaeltacht. ‘We demand that suitable resources should be made available in 2013 to build on the fine work being carried out by the voluntary sector for so long. We are not opposed to change, but it must be proven that any changes that are recommended will benefit Irish.’