Áis luachmhar/ A valuable resource

Tacaíonn Acadamh Ríoga na hÉireann le staidéar acadúil sna heolaíochtaí, sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta. Eagraíonn sé comhdhálacha agus léachtaí, bainistíonn sé taighde agus foilsíonn sé leabhair agus irisí. Tá foireann an Acadaimh ag obair ar Fhoclóir Stairiuil na Nua-Ghaeilge agus chuir sí stóras de théacsanna ar líne le déanaí le léamh nó le staidéar a dhéanamh orthu. (http://research.dho.ie/fng/index.php). Foilsíodh cuid de na leabhair seo níos mó ná 100 bliain ó shin agus mar sin de, tá sé doiligh iad a fháil in áit ar bith. I measc na leabhair tá Mion-Chaint na Midhe agus Uladh, le Padraig Ó Dhubhthaigh (1905). Seo cuid de na habairtí atá ann : tá siad thar a bheith tráthúil. Chuir mé Gaeilge chaighdeánach orthu le cuidiú le foghlaimeoirí.

The Royal Irish Academy supports academic study in the sciences, the humanities and in the social sciences.

It organises conferences and lectures, it manages research and it publishes books and journals.

The Academy has a team working on The Historical Dictionary of the Irish Language and they put a collection of texts on line recently for reading or research. (http://research.dho.ie/fng/index.php) Some of these books were published over 100 years ago and so it is difficult to get them anywhere. Among the books is Mion-Chaint na Midhe agus Uladh by Pádraig Ó Dhubhthaigh (1905). Here are some of the phrases and sentences in it. They are very timely. I have rewritten some of them in standard Irish to help beginners.

Tá cuma na fearthainne ar an lá inniu. It looks as if it will rain today.

Tá fearthainn sa néal sin os ár gcionn. There is rain in that cloud above us.

Féach an ghrian ag teacht trí na néalta. Look at the sun coming through the clouds. (!)

Tá sé ag doirteadh anois. It is pouring now.

Tá clocha sneachta chomh mór le huibheacha ag titim. Hailstones are falling as big as eggs.

Tá fuacht an tsneachta san aer. It is cold enough for snow.

Beidh troigh ar doimhneacht de shneachta amuigh ar maidin. There will be a foot of snow outside in the morning.

Beidh aimsir bhreá againn anois, le cúnamh Dé! We will have some good weather now with the help of God!

Nóta do dhíograiseoirí/ Note for enthusiasts: Tosóidh na ranganna Gaeilge i Halla Mhuire, Magh Dé Máirt seo chugainn ar 5.30. Tá fáilte roimh chách. Irish classes start again in St. Mary’s Community Hall, Muff next Tuesday (10.01.12) at 5.30. All are welcome.