An Airgintín

An Airgintín

Albain, Sasana, na Stáit Aontaithe, Ceanada, an Astráil: smaoinímid ar na tíortha seo nuair a luaitear ‘imirce’.

Ní smaoinímid go minic ar an Airgintín, ach tá leathmhilliún Gael-Airgintíneach ina gcónaí ansin. Cuireann Robert Mc Millen agallamh ar fhear gnó Airgintíneach, Guillermo Mc Loughlin, san eagrán reatha de beo.ie. Tá Guillermo ar choiste an nuachtáin náisiúnta ‘La Nación’, agus tá sé ina eagarthóir ar nuachtán Éireannach na hAirgintíne. D’fhág na Gaeil a rian ar an Airgintín. Bhunaigh an Dochtúir Michael O’Gorman an tAcadamh Leighis in Buenos Aires sa bhliain 1780. Bhunaigh William Brown as Contae Mhaigh Eo cabhlach na hAirgintíne. D’éirigh go maith leis na himirceoirí. Cheannaigh cuid acu feirmeacha ollmhóra. Mhaígh an t-imirceoir Michael Duggan gurbh é an tÉireannach ba shaibhre ar domhan! San eagrán céanna, cuireann Breandán Delap síos ar na constaicí a bheidh le sárú ag an nuachtán Gaeilge ar líne a bheidh ag teacht amach ag deireadh an tsamhraidh. Níl a fhios agam cad chuige nár thug Foras na Gaeilge maoiniú do beo ie, nó do Gaelport a bhfuil taithí acu ar sholáthar nuachta, in áit tosú ag an tús. Scríobhann Maura Linskey ar fheiceálacht teanga. Deir sí go bhfuil ceacht teanga i ngach méar eolais. Tá an ceart aici, ar ndóigh: cuidíonn fógraí i siopaí, comharthaí tráchta, bileoga srl. go mór le foghlaim teanga. Deir Maura go gcuireann infheictheacht teanga go mór le tuairimí phobal na teanga. Mura bhfuil teanga le feiceáil go poiblí, mura mbaintear úsáid aisti go poiblí, níl stádas aici, cailleann sí tacaíocht, cailleann sí meas agus faigheann sí bás. Is suíomh den chéad scoth é beo.ie. ina mbíonn éagsúlacht ábhair i gcónaí, ach tá an iris i mbaol mar gheall ar easpa maoinithe. An mbeidh na polaiteoirí a bhí ag siúl i mBéal Feirste Dé Sathairn ‘ar son na teanga’ sásta seasamh suas ar son na meán Gaeilge?

Argentina

Scotland, England, The United States, Australia: these are the countries we think of when the word ’emigration’ is mentioned.

We don’t often think of Argentina, but there are half a million Irish-Argentinians living there. Robert Mc Millen interviews an Argentinian business man, Guillermo McLoughlin, in the current edition of beo.ie. Guillermo is on the committee of the national newspaper, ‘La Nación’, and he is editor of the Argentinian Irish newspaper. The Irish have left their mark on Argentina. Doctor Michael O’Gorman founded the Academy of Medicine in Buenos Aires in 1780. William Brown from County Mayo founded the Argentinian navy. The emigrants did well. Some of them bought huge farms. One emigrant, Michael Duggan claimed that he was the richest Irish person in the world! In the same edition, Breandán Delap points out the obstacles that the new Irish on-line newspaper due to come out at the end of the summer will have to overcome. I don’t know why Foras na Gaeilge did not give funding to beo.ie ,or to Gaelport who are experienced news providers, instead of starting at the beginning.

Maura Linskey writes about language visibility. She says that every signpost carries a lesson. She is right, of course: notices in shops, traffic signs, leaflets, etc. are a great help in language learning. Maura says that seeing the language contributes greatly to the way a language community expresses itself. If a language is not seen publicly, if it is not used in public, it has no status, it loses support and it dies. Beo.ie is a first rate site, which always contains a variety of material, but the magazine is in danger because of lack of funding. Will the politicians who were walking in Belfast last Saturday ‘for the language’ stand up for the Irish language media?