An Lorcán Ó Muireadhaigh

Ag an am seo, nuair a fhaigheann an Eaglais Chaitliceach ‘drochphreas’ go laethúil chóir a bheith, ní dhéanann sé dochar smaoineamh ar an dea-obair a dhéanann agus a rinne an chléir anseo agus ar fud an domhain, chan amháin ó thaobh an reiligiúin de, ach chomh maith leis sin ó thaobh an chultúir agus ón taobh sóisialta de.

Rinne na Braithre Críostaí sárobair ar son na teanga, mar shampla, ina scoileanna agus trí obair sa teangeolaíocht - trí leabhair ghramadaí ach go háirithe.

Bhí baint ag a lán sagart le hathbheochan na teanga mar ghníomhaithe, mar scríbhneoirí agus mar mhúinteoirí.

Rugadh Lorcán Ó Muireadhaigh ar an 8 Meitheamh 1883 i gCairlinn, Contae Lú. Fuair sé a chuid oideachais i gColáiste Mhaigh Nuad. Oirníodh ina shagart é i St. Paul, Minnesota i 1910. Tháinig sé ar ais go hÉirinn gach samhradh ó 1910 go 1918 le teagasc agus chun amhráin agus scéalta a bhailiú ó na cainteoirí Gaeilge deireanacha ina cheantar féin. Chaill sé a phost i Meiriceá toisc gur dhiúltaigh sé mionn dílseachta a thabhairt. D’fhill sé ar Éirinn ar bord loinge, ag obair mar stócálaí cionn is gur dhiúltaigh Rialtas na Breataine víosa a thabhairt dó. Theagasc sé Gaeilge ar ais sa bhaile. Rinneadh cigire scoile de. Bhunaigh sé an iris an tUltach chun litríocht Uladh a chur chun cinn. Bhunaigh sé Coláiste Bhríde, Rann na Feirste i1925: bhí an Ghaeilge i bhfad níos láidre ansin ná mar a bhí sí i gContae Lú. (I lár an chéid seo caite, ní raibh aon rian den teanga sa cheantar - cosúil le Gaeltacht Inis Eoghain.) Bhunaigh sé Comhaltas Uladh, an chraobh Ultach de Chonradh na Gaeilge, i 1926. Fuair an tAthair Ó Muireadhaigh bás i 1941 agus cuireadh i Lann Léire é.

Lorcán Ó Muireadhaigh

At this time, when the Catholic Church gets a bad press on an almost daily basis, it does no harm to think about the great work that the clergy do and have done here and throughout the world, not only regarding religion, but also culture and society.

The Christian Brothers have done outstanding work for the Irish language, in their schools and through their work in linguistics, particularly through grammar books.

Many priests were involved in the revival of the language as activists, as writers and as teachers.

Lorcán Ó Muireadhaigh was born on 8 June 1883 in Carling, County Louth. He was educated at Maynooth College. He was ordained in St. Paul, Minnesota in 1910. He returned to Ireland every summer from 1910 till 1918 to teach and to collect songs and stories from the last of the native speakers in his own district. He lost his position in America for refusing to take an oath of allegiance. He sailed back to Ireland, working as a stoker since the British Government refused to give him a visa. He taught Irish back home. He became an inspector of schools. He founded the magazine an tUltach to promote Ulster literature. He founded Coláiste Bhríde, Rannafast, in 1925: Irish was much stronger there than in County Louth. (By the middle of the last century, the language had disappeared from the area - as was the case with the Inis Eoghain Gaeltacht.) He founded Comhaltas Uladh, the Ulster branch of the Gaelic League. Father Ó Muireadhaigh died in 1941 and was buried in Lann Léire.