AR AN IDIRLÍON

Tá ábhar machnaimh in www.beo.ie an mhí seo. Cuireann Seosamh Mac Muirí agallamh ar an Fheisire Eorpach Seosamh Ó hUiginn/Joe Higgins – cainteoir dúchais as Corca Dhuibhne. Tá barúlacha láidre aige ar an ghéarchéim eacnamaíochta: ‘Tá sé dochreidte i ndairíre fiacha deicheanna de bhilliúin a aistriú ó bhainc phíobháideacha ar ghuaillí an ghnathlucht oibre, daoine bochta, daoine dífhostaithe, daoine ar pinsean…Tá athrú bunúsach ag teastáil agus comhghuaillíocht idir gnathdhaoine na hEorpa, mar is iad atá thíos leis an bhrabúsaíocht.’ Déanann sé gearán faoi na páirtithe uilig atá sa Dáil faoi láthair agus deir sé go bhfuil ‘ionadaíocht mhacánta radacach’

de dhíth orainn.

Tá píosa suimiúil ag Ciara Nic Gabhann (as Doire) ar an ealaíontóir Albanach Susan Philipsz a bhain an Duais Turner ar na mallaibh. Beidh Comórtas Turner ag teacht go Doire i 2013 agus tá súil ag an lucht eagraíochta go mbeidh níos mó ná 70,000 cuairteoir ag teacht chuig an chathair dá bharr. Léiríonn Ciara go bhfuil ceangal ag an chomórtas le Doire cheana féin.

Clúdaíonn Beo cúrsaí náisiúnta agus idirnáisiúnta (alt ar Wikeleaks ina measc), chomh maith le spórt, creideamh agus gnó. Níl na hailt uilig tromchúiseach: caithfidh tú ‘Balor’ a léamh!

Is féidir dul díreach ó www.beo.ie go suímh eile, mar shampla Gaelport agus Nuacht24. Mar sin de, tá bunsraith sheirbhís nuachta againn ar an Idirlíon. Ach ní mór dúinn úsáid a bhaint as na háiseanna seo agus iad a fhorbairt. Mura n-úsáideann tú é…

ON THE INTERNET

There is food for thought in www.beo.ie this month. Seosamh Mac Muirí interviews the MEP Seosamh Ó hUiginn/Joe Higgins. – a native speaker from Corca Dhuibhne. He has strong opinions on the economic crisis: ‘Seriously, it is unbelievable that billions of debt should be transferred from private banks onto the shoulders of ordinary working people, poor people, unemployed, pensioners… we need fundamental change, and we need solidarity among the ordinary people of Europe, because they are losing out through profiteering.’ He criticises all the parties in the Dáil and says that we need ‘honest, radical representation.’

Ciara Nic Gabhann ( from Derry) has an interesting piece on the Scottish artist Susan Philipsz who won the Turner Prize recently. The Turner Competition will be coming to Derry in 2013 and the organisers hope that more than 70,000 visitors will be coming to the city because of it. Ciara points out that Derry has a link with the competition already.

Beo covers national and international affairs (including an article on Wikileaks) as well as sport, religion and business. But not all the articles are heavy: you must read ‘Balor.’!

You can go directly from www.beo.ie to other sites, for instance, Gaelport and Nuacht24. So we have the foundations of a news service on the Internet. But we must use and develop these facilities. If you don’t use it…