Beo – ach i gcontúirt

Cuireann Seosamh Mac Muirí agallamh ar láithreoir de chuid BBC na hAlban agus Raidió na Gaidheal (Albain) an mhí seo in beo.ie. Andreas Wolff an t-ainm atá ar an láithreoir. Is Gearmánach é agus thug sé cúrsa ar Ghaeilge na hAlban i nGleann Cholm Cille i mbliana. Is as Beirlin é. Rinne sé céim i gcoláiste ollscoile ar Oileán Sgitheanach, Sabhal Mòr Ostaig. Tá sé ina chónaí in Albain le naoi mbliana anois. Tá sé theanga ar a thoil aige – rud a léiríonn gur féidir teanga eile a fhoghlaim gan strus má tá dhá theanga agat cheana féin. Deir sé go bhfuil Gaeilge na hAlban i gcontúirt, ach creideann sé go bhfuil comharthaí dóchais ann: cuidíonnn an raidió agus an teilifís go mór agus déanann sé trácht ar an chomhoibriú idir BBC na hAlban agus TG4. Téann cuid mhaith nasc leis an alt, rud a chuideoidh le daoine a bhfuil spéis acu i nGaeilge na hAlban.

Cuireann Donncha Ó hÉallaithe ceist chonspóideach san eagrán céanna: An bhfuil na Coláistí Samhraidh dírithe ar an dream ceart? Deir sé go bhfuil na cursaí dírithe ar dhaltaí nach bhfuil mórán Gaeilge acu. Admhaíonn sé go ndéanann an t-am a chaitheann na daoine óga seo sa Ghaeltacht an-leas dóibh maidir le forbairt phearsanta: foghlaimíonn siad cuid mhaith Gaeilge agus faigheann siad meas ar an teanga. Ach molann sé cúrsaí chomh maith do dhéagóirí a bhfuil líofacht mhaith acu. Bheadh déagóirí ó Ghaelscoileanna agus déagóirí ón Ghaeltacht fiú in ann feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge (Níl duine ar bith foirfe: nuair nach bhfuil tú ag foghlaim níos mó, tá tú marbh.) Is fíor go gcailleann a lán páistí a gcuid Gaeilge i ndiaidh na Gaelscoile toisc nach bhfaigheann siad deis an teanga a úsáid ar bhonn laethúil. Chomh maith leis sin, ba chóir níos mó fostaíochta a bheith ar fáil do Ghaeilgeoirí óga le seans a thabhairt dóibh úsáid a bhaint as an teanga go rialta.

Tá éagsúlacht ábhair in Beo mar is gnách: cúrsaí reatha, taisteal, cúrsaí spóirt (na Cluichí Oilimpeacha, cinnte), srl. srl. Foilseachán den scoth atá ann. Ná caill é.

Alive –but in danger

Seosamh Ó Muirí interviews a presenter from BBC Scotland (Alba) and Raidió na Gaidheal this month in beo.ie. The presenter is called Andreas Wolff . He is German and he taught a Scottish Gaelic course in Gleann Cholm Cille this year. He is from Berlin. He did a degree in Sabhal Mòr Ostaig, a university college on the Isle of Skye. He has been living in Scotland for nine years. He speaks six languages fluently -which shows you can learn another language without stress if you already know two. He says that Scottish Gaelic is in danger. But he thinks there are some signs of hope: radio and television are a great help and he mentions the cooperation between BBC Scotland and TG4. There are many links along with the article, which will help those interested in Scottish Gaelic.

Donncha Ó hÉallaithe poses a controversial question in the same edition: Are the summer Colleges aimed at the right people? He says that the courses are for pupils that don’t have much Irish. He admits that the time these young people spend in the Gaeltacht is very beneficial from the point of view of personal development: they learn a lot of Irish, and they develop a respect for the language. But he also recommends courses for teenagers who have a high level of fluency. Pupils from Irish medium schools and even pupils from the Gaeltacht would be able to improve their Irish. (Nobody is perfect: when you stop learning, you are dead.) It is true that many children lose their Irish after attending an Irish medium school because they don’t have an opportunity to use the language on a daily basis. Moreover, more jobs should be available to young Irish speakers to give them an opportunity to use the language regularly.

Beo i.e contains a variety of topics as usual: current affairs, travel, sport (The Olympics, of course), etc. etc. It is a first rate publication. Don’t miss it.