Colm Cille

Rugadh Colm Cille sa bhliain 521 i nGartán i dTír Chonaill, áit a bhfuil ionad oidhreachta anois. Fuair sé a chuid oideachais i mainistir Naomh Fionán i Má Bhile, Contae an Dúin. Faoi dheireadh rinneadh manach de. Thaisteal sé ar fud na tíre agus bhunaigh sé mainistreacha agus scoileanna in áiteanna éagsúla, Doire Cholm Cille ina measc.

Bhí sé ina scríobhaí agus rinne sé cóip gan chead de lámhscríbhinn luachmhar a bhí ag Fionán. Ní raibh Colm Cille sásta an chóip a thabhairt d’Fhionán. Cuireadh cogadh mar gheall ar an argóint agus maraíodh trí mhíle fear sa chath ag Cúl Dreimhne. Bhí a fhios ag Colm Cille gurbh é féin ba chúis leis an sléacht. Ba mhian leis aithrí a dhéanamh agus chinn sé imeacht ar deoraíocht ó Éirinn. Chuaigh sé le dáréag manach go hÓileán Í ar an 4 Meitheamh 563. Bhunaigh sé mainistir ansin. D’iompaigh na misinéirí a lán Albanach chun na Críostaíochta . Fuair Colm Cille bás ar an 9 Meitheamh 597. Tógadh ar ais go hÉirinn é agus cuireadh i nDún Pádraig é, in aice le Naomh Pádraig agus Naomh Bríd. Deirtear gur thug sé tairngreacht ar leaba an bháis agus gur thuar sé a lán imeachtaí a tharla ina dhiaidh.

Tá tionchar an Naoimh le feiceáil i logainmneacha in Éirinn, mar shampla Gleann Cholm Cille, Altóir Cholm Cille

Gaillimh) agus Doire Cholm Cille, cinnte. Ainmnítear cuid mhaith tithe pobail agus scoileanna as sa cheantar seo chomh maith.

Tionscnamh mór úr turasóireachta, oidhreachta agus cultúrtha is ea Slí Cholm Cille: is féidir taisteal trí na ceantair anseo agus in Albain a bhfuil baint acu leis an Naomh.(colmcille.org)

Colm Cille/Columba

Colm Cille was born in the year 521 in Gartan, in Donegal, where there is a Heritage Centre now. He received his education in Saint Fionán’s monastery, in Moville, County Down. He eventually became a monk. He travelled the country and established monasteries and schools in various places, including Doire Cholm Cille.

He was a scribe and he made a copy of a valuable manuscript belonging to Fionán without permission. Colm Cille was unwilling to give the copy to Fionán. A war broke out because of the argument, and 3000 men were killed in the battle at Cúl Dreimhne. Colm Cille knew that he was responsible for the massacre. He wanted to show repentance and he decided to leave Ireland and go into exile. He went with 12 monks to the island of Iona on 4 June 563. He founded a monastery there. The missionaries converted many of the Scots to Christianity. Colm Cille died on 9 June 597. He was taken back to Ireland and buried in Down Patrick, beside Saint Patrick and Saint Bridget. It is said that he prophesied on his death bed and that he foretold many things that happened subsequently.

The influence of the saint is to be seen in place names in Ireland, for example Gleann Cholm Cille, Altóir Cholm Cille (Galway) and Doire Cholm Cille, of course. Many schools and churches in this area are named after him also.

The Colm Cille Way is a new tourist, heritage and cultural project: you can travel through the areas here and in Scotland associated with the saint. (colmcille.org)