ÉIGSE 2013

Gan amhras tá fás agus forbairt tagtha ar Éigse Cholm Cille, deireadh seachtaine Gaeilge a bhíos i gColáiste Mhig Aoidh ag tús na bliana. Beidh an Éigse ann ar an Aoine, 1 Márta agus ar an Satharn, 2 Márta i mbliana. Tá an téama an-ábhartha ag an am seo: ‘An Ghaeilge san Oileán Úr.’ Ar an drochuair, tá an imirce ar ais mar ghné de shaol na hÉireann, agus tá na mílte ag dul thar lear mar gheall ar an tubaiste eacnamaíochta. B’fhearr i bhfad na daoine óga a bheith ábalta fanacht sa bhaile agus cuidiú le hatógáil na tíre. Ach tá taobh dearfach ag an imirce agus cuireann an Éigse béim air sin. Léireoidh na léachtaí an tionchar a bhí ag na hÉireannaigh ar an saol i Meiriceá Thuaidh, agus tionchar na scoláirí go háirithe.

Tosóidh an Éigse ar an Aoine ar 7.00 le cur síos ar scoláireachtaí in Éirinn, sna Stáit agus i gCeanada. Ansin tabharfaidh an tOllamh Peadar Ó Tomhnair (Ollscoil New Brunswick) Léacht na hÉigse ar an dóigh ar tháinig an Ghaeilge slán in oirthear Cheanada. Beidh dreas ceoil agus amhrán ina dhiaidh sin. Beidh trí chaint ann maidin Dé Sathairn ar iriseoireacht na Gaeilge i gCeanada agus sna Stáit Aontaithe, ar stair na Gaeilge mar ábhar ollscoile thall, agus ar theagasc na Gaeilge do na Meiriceánaigh.

Beidh seoladh leabhar ann roimh an lón. I ndiaidh am lóin beidh léacht ar scríobhaithe Gaeilge sna Stáit Aontaithe sa 19ú haois agus léacht eile ar an scoláire Risteárd de Hindeberg (Éan corr a bhí ann.). Idir 3.45 agus 5.00 beidh sraith gearr – chainteanna ann ina dtabharfaidh roinnt daoine acadúla cur síos ar a dtaithí oibre san Oileán Úr.

Cuirtear a lán oibre isteach roimh an Éigse agus bhí an coiste in ann cainteoirí den scoth a mhealladh ón taobh eile den Aigéan Atlantach chomh maith le cainteoirí den chéad scoth ón tír seo. Tá na himeachtaí oscailte d’achan duine agus níl táille ar bith le híoc. Tá lón ar fáil ar an Satharn – an t-aon rud nach bhfuil saor in aisce!

Éigse 2013

Éigse Cholm Cille, the Irish weekend held in Magee College at the beginning of each year, is certainly flourishing.

This year the Éigse will be on Friday, 1 March and on Saturday, 2 March. The theme is very topical: ‘The Irish language in the New World’.

Unfortunately emigration has once more become an aspect of Irish life, and thousands are going abroad because of the economic crisis. It would be far better if young people could stay at home and help rebuild the country.

But there is a positive side to emigration and this is what the Éigse emphasises. The lectures will show the influence that Irish people had on North American life, particularly the influence of those engaged in academic work.

The Éigse will open on the Friday at 7.00 with information about scholarships in Ireland, the United States and Canada. Then Professor Peadar Ó Tomhnair ( (University of New Brunswick)will give the Éigse Lecture (in English) on how Irish survived in eastern Canada. This will be followed by a song and music session.

There will be three talks on Saturday morning on journalism in the Irish language in Canada and the United States, the history of Irish as a university subject in north America, and teaching the American people Irish.

There will be a book launch before lunch. After lunch there will also be a talk on Irish manuscript writers in the United States during the 19th century and another lecture on the eccentric scholar Risteárd de Hindeberg. Between 3.45 and 5.00 there will be a series of short talks in which a numbers of academics will talk about their work experience in the New World.

A lot of work goes into the Éigse and the committee has been able to attract speakers from the other side of the Atlantic as well as first rate speakers from this country. The events are open to all and admission is free. Lunch is available on the Saturday – the only thing you have to pay for!