Glór na nGael

Is ionann iad dán agus amhrán go minic i dtraidisiún na nGael. Ciallaíonn ‘chuala mé ceol’ ‘chuala mé amhrán’ nó ‘chuala mé dán’. Deirimid ‘Dúirt me amhrán’, ar ndóigh. Is féidir le haithris filíochta a bheith chomh héifeachtach le hamhrán.

Thig leis an fhoghlaimeoir cur lena stór focal trí amhráin. Tá tú ábalta feabhas a chur ar fhuaimniú na teanga má éisteann tú le hamhránaithe traidisiúnta. Tagann a lán daoine chuig an teanga labhartha tríd an cheol. Mhúscail Clannad, Altán agus grúpaí eile suim sa Ghaeilge trína gcuid ceoil.

Thig le múinteoir ceacht a dhéanamh d’amhrán – mar shampla, dá mbeadh sé ag teagasc an aimsir chaite, thiocadh leis ‘Níl sé ina lá’ a úsáid le treisiú leis an cheacht.

Déanann Risteard Mac Gabhann seo ina shraith téacsleabhar ‘Tús maith’ ina bhfuil amhrán le gach ceacht. Tá aithne mhaith ag Ghaeilgeoirí Dhoire ar Risteard mar mhúinteoir, mar scríbhneoir téacsleabhar, mar cheoltóir, mar amhránaí, mar dhuine atá tógtha ar fad le gach gné den Ghaelachas. Thosaigh sé rang ceoil sa Chultúrlann cúpla bliain ó shin, agus tá an rang ag dul ar aghaidh go fóill. Tá scaifte maith daoine i nDoire anois a bhfuil na hamhráin thraidisiúnta acu dá bharr – agus tá siad eolach ar stair na n-amhrán chomh maith. Taifeadadh na hamhráin atá sa chúrsa, agus tá an ceathrú dlúthdhiosca sa tsraith i ndiaidh teacht amach.Tá an cóiriúchán an-mhaith. Tá réimse leathan d’amhráin ar an cheann is déanaí ón amhrán mór grá ‘Dónall Óg’ go ceann éadrom leithéid ‘Cad é sin don té sin?’. Léann Risteard na focail ar dtús go mall agus go soiléir sula gcanann sé. Is áis den scoth iad na dioscaí ar fad. Tugann siad blas de shaibhreas agus d’éagsúlacht ár n-amhrán dúinn. Mar a dúirt duine éigin, am éigin, is amhráin mhóra na hamhráin seo toisc gur chum muidne iad’.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Risteard ar 028 71 264714; ríomhphost: ogmios@virginmedia.com

The Voice of the Irish

A poem and a song are often the same in the Irish tradition. ‘Chuala mé ceol’ (I heard music’) can mean ‘I heard a song’ or ‘I heard a poem’. We say ‘Dúirt mé amhrán’ (I said a song), of course. The recitation of poetry can be as effective as a song.

A learner can increase his vocabulary through songs. You can improve your pronunciation of the language if you listen to traditional singers. A lot of people come to the language through music. Clannad, Altán and other groups have aroused interest in Irish through their music.

A teacher can make a lesson out of a song. For example, if he was teaching the past tense, he could use’Níl sé ina lá’ to reinforce the lesson.

Risteard Mac Gabhann does this in his series of textbooks ‘Tús maith’. Irish speakers in Derry know Risteard well as a writer of textbooks, as a musician, as a singer, and as someone completely involved in all aspects of Irish culture. He started a singing class in the Cultúrlann a couple of years ago, and the class is still continuing. A good number of people in Derry now know traditional songs because of it - and they know about the history of the songs as well. The songs on the course have been recorded, and the fourth CD in the series has just come out. The arrangement of the songs is excellent. The latest CD has a wide range of songs, from the great love song ‘Dónall Óg’ to the likes of the light hearted ‘Cad é sin den té sin?’ Risteard reads the words first of all slowly and clearly before he sings the song. The discs are a first rate resource. They give us a taste of the richness and variety of our songs. As somebody said once, these songs are great songs because we composed them.

Further information may be had from Risteard on 028 71 264714; e-mail : ogmios@virginmedia.com