Is é an seanscéal arís é

Níl nuachtán Gaeilge againn. Tagann forlíonadh beag, Seachtain, amach gach Céadaoin leis an Irish Independent agus sin an méid. Chuaigh Gaelscéal chuig an bhalla ag tús na bliana.

Chaill muid Foinse san Fhómhar. Tugadh conradh do Gaelscéal agus chlis an páipéar i gceann trí bliana. Anois tá an Foras ag ofráil deontas £1.2 milliún agus conradh 4 bliain do nuachtán idirlín seachtainiúil .

Tá daoine áirithe ag obair ‘ar son na Gaeilge’ agus ní bheadh siad ábalta seisiún pótaireachta i ngrúdlann a eagrú.

An bhfuil Foras na Gaeilge ina chónaí ar phlainéad eile? Níl ré na bpáipéar thart. Mura bhfuil nuachtán clóite ag teanga, is teanga Mhicí Luchóg í. Níl stádas aici; níl meas ag daoine uirthi.

Léann daoine nuachtáin chlóite go fóill. Tá daoine ann nach bhfuil ábalta ríomhaire a úsáid. Tá daoine ann nach bhfuil ríomhaire acu. Tá daoine ann agus is fearr leo nuachtán clóite go simplí.

Is féidir nuachtán maith a chur amach na laethanta seo le cúigear nó seisear san fhoireann. Ní cóir £1.2 a chaitheamh ar thionscnamh nua nuair nach bhfuil a lán rudaí eile san áit cheart maidir le foilseoireacht Ghaeilge go ginearálta: dáiliúchán , fógraíocht, poiblíocht, mar shampla. Is féidir nuachtán traidisiúnta a bheith ann má tá córas ceart ag tacú leis. In áit airgead maith a chaitheamh ar scéim nua, b’fhearr i bhfad tógáil ar na scileanna agus ar na háiseanna atá againne faoi láthair. Bhí an forlíonadh/ nuachtán Foinse thar a bheith maith: bhí bua na samhlaíochta ag an fhoireann. Bhí ráchairt air. Bhí seirbhís nuachta laethúil ar an idirlíon aige fosta. Cad chuige nár mhaoinigh Foras na Gaeilge é? Nach féidir é a athbheochan?

Tá suíomhanna nuachta idirlín ann cheana, mar shampla suíomh Gaelport.com ina bhfuil ceithre ríomhiris bheaga. Is féidir an tseirbhís seo a fhorbairt. Tá bearna le líonadh: caithfear í a lónadh go ceart.

We don’t have a newspaper in Irish. A small supplement, Seachtain , comes out every Wednesday with the Irish Independent and that’s all. Gaelscéal went to the wall at the start of the year.

We lost Foinse in the autumn. Gaelscéal folded within three years. Now Foras is offering a £1.2million grant and a 4 year contract for a weekly on-line newspaper.

There are some people working ‘on behalf of Irish’ and they could not organise a booze-up in a brewery.

Does Foras na Gaeilge live on another planet? The newspaper age is not over. If a language does not have a printed newspaper, it is a Mickey Mouse language. It does not have status. It is not respected. People still read printed newspapers. Some people can’t use a computer. Some don’t have a computer. Some people simply prefer a printed newspaper.

You can produce a newspaper nowadays with a staff of five or six. It is not right to spend £1.2 million on a new project when there are a lot of things to be straightened out in Irish language publishing generally: distribution, advertising, publicity, for example. It is possible to have a traditional newspaper if you have a proper back-up system. Instead of spending money on a new scheme, it would be far better building on the skills and facilities that we have at present. The newspaper/supplement Foinse was very good: the people working on it showed great imagination. There was a great demand for the newspaper. Why did Foras na Gaeilge not give it financial support? Can it not be revived?

There are already a number of Internet news sites, for example gaelport.com, which has four small scale news magazines. This service could be developed. There is a gap to be filled: it must be filled properly.