Leabhair ghleoite do pháistí

Rugadh agus tógadh Caitríona Hastings i gContae Thír Eoghain. Bhí sí ina léachtóir in Ollscoil Uladh ar feadh tamaill. Tá sí ina cónaí anois i gContae Mhaigh Eo, lena fear céile, an Canónach Gary Hastings (ceoltóir traidisiúnta clúiteach, agus sagart de chuid Eaglais na hÉireann) agus a mbeirt chlainne.

Tá cuid mhaith scéalta do pháistí scríofa ag Caitríona, agus cuid mhaith duaiseanna liteartha buaite aici.

Tháinig ‘Ó chrann go crann’ amach i 2012 (foilsithe ag An tSnáithid Mhór, £9.89, le dlúthdhiosca leis an scéal i nGaeilge agus Béarla, chomh maith le dánta beaga bunaithe ar an scéal). Tá leagan iPad den leabhar ar fáil fosta, agus is féidir an scéal a leanúint ar Youtube chomh maith. Scéal álainn atá ann faoi Nia, girseach bheag a bhogann óna teach féin go dtí an baile mór. Léann Máiréad Ní Mhaoinigh (ón ghrúpa Altan) an scéal gleoite seo i nGaeilge dheas shoiléir Thír Chonaill. Bhain an leabhar an Duais Bisto.

I measc na leabhar eile atá scríofa ag Caitríona, tá ‘Dea-Scéala’, gearrinsint ar scéalta ón Bhíobla (Cló Iar-Chonnachta £6). Leagan iontach do pháistí – agus do dhaoine fásta - atá ann. Tráthúil go leor, seo cur síos Chaitríona ar chuairt na dTrí Rithe.

‘Chuaigh siad síos ar a dhá nglúin os comhair an mhainséir a thabhairt ómóis don leanbh. Agus d’fhág siad bronntanais dó a d’fhóir d’ábhar rí: ór, túis agus miorr. D’fhág na Rithe slán ag Muire agus Iósaef agus an leanbh ach ní dheachaigh siad ar ais chuig Hearód. Nó taispeánadh dóibh i mbrionglóid gur mhaith le Hearód dochar a dhéanamh don leanbh úr. Ghlac siad bealach eile abhaile chun a dtíre féin.’

Tá an leabhar seo riachtanach do mhúinteoirí creidimh.

Delightful books for children

Caitríona Hastings was born and reared in County Tyrone. She spent some time as a lecturer in the University of Ulster. She now lives in County Mayo, with her husband, Canon Gary Hastings (a well known traditional musician, and a Church of Ireland priest), and their two children.

Caitríona has written a considerable number of children’s stories and has won a number of literary prizes.

‘Ó chrann go crann’ came out in 2012 (published by An tSnáithid Mhór, £9.89 with a CD of the story in Irish and English, together with little rhymes based on the story). An iPad version of the book is also available, and you can also get the story on Youtube. It is a lovely story about Nia, a little girl who moves from her house in the country to the city. Máiréad Ní Mhaoinigh (from the group Altan) reads this delightful story in fine clear Donegal Irish. The book won the Bisto literary award,

Among the other books that Caitríona has written is ‘Dea-scéala’, short versions of stories from the Bible (Cló Iar-Chonnachta, £6). It is a marvellous rendering for children - and also for adults. Timely enough, this is Caitríona’s account of the visit of the Three Kings.

‘They went down on their knees in front of the manger to pay homage to the child. And they left presents for him that were fitting for someone who was going to be a king: gold, frankincense and myrrh.

The kings bade farewell to Mary, Joseph and the child, but they did not go back to Herod. For it was revealed to them in a dream that Herod wished to harm the newly born child. They took another way home to their own country.’

This book is a must for teachers of religion.