Líofa

Bliain Úr mhaith! Roghnaigh an Ghaeilge mar dhea-rún! An bhliain anuraidh, sheoil Aire Cultúir Thuaisceart Éireann, Carla Ni Chuilín, an scéim ‘Líofa 2015’. Ba mhaith léi 1000 cainteoir Gaeilge a chruthú idir seo agus 2015, í féin ina measc. Tá na céadta cláraithe cheana féin agus cuireann sin áthas orm. Is féidir liosta a fháil ón Roinn Oideachais sa Tuaisceart le sonraí de ranganna ‘Líofa’. Níl a fhios agam an bhfuil tú ábalta liosta de mhúinteoirí Gaeilge dífhostaithe a fháil chomh maith – daoine óga a bheadh ábalta clár beomhar, maoinithe go ceart, a chur i bhfeidhm. An bhfuil liosta acu de Ghaelscoileanna atá le druidim, nó de Ghaelscoileanna nach bhfuair aitheantas? Ba chóir don Ghaeilge a bheith lárnach sa chóras oideachais: tagann na cainteoirí is líofa ó na Gaelscoileanna - braitheann todhchaí na Gaeilge orthu.

Is féidir le gach duine feabhas a chur ar a chuid Gaeilge. Má tá tú ‘líofa’ cheana, ná bí bogásach. ‘If you don’t use it, you’ll lose it.’ Bain úsáid as an leabharlann. Éist leis an raidió. Amharc ar an teilifís. Ceannaigh iris Ghaeilge má fhaigheann tú siopa ina bhfuil cóip. Téigh ar líne: léigh Beo.ie, Nuacht24, Saol, Gaelport.com, mar shampla. Téigh chuig imeachtaí Gaeilge. Labhair le daoine eile.(Nach smaoineamh maith é sin?)

Ní leor daoine a chur chuig ranganna. Tá sé rí-thábhachtach timpeallacht Ghaeilge a chruthú agus jabanna a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí. Tá an turasóireacht chultúrtha tearcfhorbartha, mar shampla. Téann na céadta go Gleann Cholm Cille gach bliain ar chúrsaí Oideas Gael: teanga, ceol, cnocadóireacht, ceirdeanna traidisiúnta srl. Is féidir i bhfad níos mó a dhéanamh sa treo seo ar fud na tíre. Ba chóir do lucht na Gaeilge tacaíocht a thabhairt d’eagrais a úsáideann an Ghaeilge.

Ní caitheamh aimsire do dhaoine fásta í an Ghaeilge. Is cuid dár stair í, tugann sí freagra don cheist mhór :‘Cé mise?’ An bhfuil aithne agat ar Fhrancach nach bhfuil Fraincis aige?

Líofa/ Fluent

Happy New Year! Make Irish your New Year resolution! Last year the Northern Ireland Cultural Minister, Caral Ni Chuilín, launched the ‘Líofa 2015’ scheme. She would like to create 1,000 fluent speakers by 2015, including herself.

You can get a list with details of the ‘Líofa 2015’ classes from the northern Department of Education. I don’t know if you can get a list of unemployed Irish teachers as well – young people who would be able to implement an exciting, properly funded programme.

Do they have a list of Irish medium schools that are to close, or of Irish schools that have not had recognition? Irish should be at the heart of the educational system: the most fluent speakers come from schools where pupils are taught through Irish: the future of Irish depends on them.

Everyone can improve his or her Irish. If you are already ‘fluent’, don’t be complacent: ‘If you don’t use it, you’ll lose it.’ Use the library. Listen to the radio. Watch television. Buy an Irish magazine if you can find a shop with a copy. Go online: read Beo.ie, Nuacht24, Saol, Gaelport.com, for example. Go to Irish events. Talk to other people (is that not a good idea?).

It is not enough to send people to classes. It is most important to create an Irish language environment and to provide employment for Irish speakers.

Cultural tourism is underdeveloped, for instance. Hundreds of people go to Gleann Cholm Cille every year on Oideas Gael courses: language, music, hill walking, traditional crafts etc. Much more could be done in this direction throughout the country.

Irish speakers should support organisations that use Irish. Irish is not a pastime for grown-ups. It is a part of our history. It answers the important question ‘Who am I?’ Do you know a French person who does not speak French?