Lúibín thar lear

Tá an imirce amach ar ais mar ghné de shaol na hÉireann. Tá na mílte ag dul thar sáile arís mar a chuaigh na glúnta rompu. Tá an Tíogar marbh: mharaigh baincéirí, polaiteoirí, hamhantraithe, agus santacháin eile é -bhí dlí na dufaire faoi réim.

Tá na himirceoirí ag dul níos faide ná riamh, cuid mhaith acu go dtí an Astráil. Mar sin de, tá an ceangal idir an tír seo agus na daoine a imíonn níos tábhachtaí ná riamh. Cuireann sé gliondar ar mo chroí go bhfuil daoine i dtíortha i bhfad i gcéin ag iarraidh an nasc seo a neartú agus agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn i measc na ndeoraithe.

Tá nuachtlitir os mo chomhair ó Chumann Gaeilge na hAstráile. Iris bheag atá ann, ach bíonn blas ar an bheagán sa chás seo gan amhras. Tá éagsúlacht in ‘Lúibín’. Tugtar cur síos ar ‘Abair leat’, gréasán sóisialta nua do Ghaeilgeoirí. Tá píosa ann faoi na háiteanna in Éirinn atá ag iarraidh stádas Gaeltachta a fháil. (Níl Doire ina measc – ní nach ionadh.) Tugtar liosta de phoist atá ar fáil in Éirinn do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu. Is maith liom an t-alt gairid ar mhaoiniú na n-eagraíochtaí Gaeilge: ‘Is mór an t-airgead a chaitear ar an Ghaeilge agus gan ach beagán ag úsáid na teanga go rialta.’Ach ní foilseachán cúngaigeanta é: pléitear rudaí nach bhfuil baint dhíreach acu le hÉirinn. Tá alt ann ‘Na Mná, an Afganastáin agus an tIarthar’: ‘Pé méadú a thiocfaidh ar líon na mban oilte, mairfidh seanbhéasaí an oinigh agus na drochíde.’ Ba chóir d’achan duine ‘Aspartame, bia na ndamantach’ a léamh. ‘Taispeánadh go raibh an baol ardaithe maidir le hailse ar nós liomfóma agus leoicéime tar éis do fhrancaigh a bheith beathaithe le haspairtéim.’ Scríobh an Dr Martini i litir chuig Roinn Sláinte Bia na Nua-Shéalainne gurb é atá san aspairtéim ná ‘druga andúile néaratocsaineach carcanaigineach a chuirfidh tinneas agus a mharóidh na mílte de shaoranaigh sa Nua-Shéalainn.’ Tá fáil ar aspairtéim i nguma coganta agus milseáin eile, i ndeochana glasa, agus ina lán bia. Amharc ar an lipéad!

Tá leagan amach na hirise seo an-mhaith. Tá sí soléite: tá éacht déanta ag an eagarthóir agus na scríbhneoirí. Chun í a fháil, gúgáil ‘Cumann Gaeilge na hAstráile.’

‘Lúibín’, a magazine from overseas

Emigration is once again an aspect of Irish life. Thousands are going abroad again as did previous generations. The Tiger is dead: bankers, politicians, speculators and others greedy for wealth killed him – the law of the jungle prevailed.

The emigrants are going further away than ever, many of them heading for Australia. So the link between this country and those who go away is more important than ever. I am delighted that people in far off countries are trying to strengthen this link and promote Irish culture among the exiles.

I have a newsletter here from the Australian Irish Language association. It is a small magazine, but small is definitely beautiful in this instance. ‘Lúibín’ does not lack variety. There is a report on ‘Abair leat’, a new social network for Irish speakers. There is a piece about places in Ireland that are trying to achieve Gaeltacht status. (Derry is not one of them, which is not surprising.) There is a list of jobs in Ireland for people who have Irish. I like the short article on the financing of Irish language organisations. ‘A lot of money is spent on Irish but few people use it on a regular basis.’ But it is not a narrow minded magazine: matters which don’t have a direct bearing on Ireland are discussed. There is an article ‘Women, Afghanistan and the West’. ‘No matter how much the number of educated women increases, old notions of honour and abuse will survive.’ Everyone should read ‘Aspartame, food of the damned.’ ‘It has been demonstrated that there was an increased risk of lymphoma and leukaemia in rats that had been fed aspartame.’ Dr. Martini wrote in a letter to the New Zealand Food and Health Department that ‘aspartame is an addictive drug which damages nerves and causes cancer and which will cause sickness and death in thousands of New Zealanders.’ Aspartame is found in sugarless gum and other sweets, in soft drinks and in many foods. Look at the label!

The lay out of this magazine is very good. It is very readable: the editor and the contributors have done a great job. To get it, Google ‘Cumann Gaeilge na hAstráile.’