Mála eolais

Tá Seán Mac Cionnaith, Príomhoide Bhunscoil Cholmcille, Baile Stíle, Doire, an-ghnóthach faoi láthair. Tá sé i ndiaidh idirlíon na scoile a athchóiriú. Tá a lán eolais ann: imeachtaí na scoile a bhí ann le déanaí agus imeachtaí atá le teacht; gníomhaíochtaí iarscoile; obair na bpáistí; stair na bunscoile; seirbhísí Naíscoil Dhoire; eolas iontrála agus a lán eile. Tá an leagan amach an-mhaith agus tugann an suíomh bealach isteach chuig suímh oideachasúla eile duit. An seoladh: www.school-sites.org/bunscoilcholmcilledoire

Ach bhí Seán iontach gnóthach taobh amuigh den scoil fosta. D’fhoilsigh sé leabhar tagartha eile ar na mallaibh: ‘Mar a déarfá.’ Cnuasach de chora cainte agus sean-nathanna atá ann – agus tá an domhan nathanna sa leabhar. Nuair a thosaíonn tú ag foghlaim teanga, foghlaimíonn tú frásaí bunúsacha agus téann tú beagnach focal ar fhocal ó theanga amháin go teanga eile. Ach tá difear idir teanga agus cód agus is iad na ciútaí teanga deasa na gnéithe is suimiúla de theanga. Anois tá níos mó ná 11,000 acu idir dhá chlúdach. Mar sin de, más mian leat do chuid Gaeilge a shaibhriú, cuir an leabhar seo ar do liosta do Dhaidí na Nollag. ( Coiscéim £15)

A mine of information

Seán Mac Cionnaith, the Principal of Bunscoil Cholmcille, Steelestown, Derry, is extremely busy at present. He has just re-vamped the school Internet site. It contains a huge amount of information: recent school events and forthcoming events; after-school activities; the children’s work; the history of the Bunscoil; the services provided by the Nursery, Naíscoil Dhoire; information regarding enrolment and much more. The lay-out is very good, and the site gives you access to other educational sites. The address: www.schoolsites.org/bunscoilcholmcilledoire

But Seán has also been busy outside of school. He has recently published another reference book: ‘Mar a déarfá.’ It is a collection of idioms and clichés, and there is a wealth of clever expressions in the book. When you begin learning a language, you learn basic phrases, and you go almost word for word from one language to another. But there is a difference between a language and a code, and the nice turns of phrase are the most interesting aspects of a language. And now there are more than 11,000 of them between two covers! So if you want to enrich you Irish, put this book on you list for Santa. Here are some examples from the book:

To adapt to circumstances: Damhsa de réir an cheoil (To dance to the music).

He’s all doom and gloom: Dhéanfadh sé geimhreadh den samhradh (He would make winter out of summer).

He’s all talk: Dhéanfadh sé gach uile rud ar a theanga (He would do everything with his tongue).

They are all tarred with the one brush: Aon chith amháin a d’fhliuch iad uile. (One shower soaked them all).

It is hard to get blood out of a stone: Is doiligh olann a bhaint de ghabhar. (It is hard to get wool from a goat).