Misniú

Tá ardmholadh tuillte ag Conradh na Gaeilge, Glaschú agus ag an Lòchran as ucht na ndianchúrsaí a d’eagraigh siad an deireadh seachtaine seo caite. Tugadh seans do dhaoine tráthnóna agus lá iomlán a chaitheamh ag díriú ar an Ghaeilge nó ar an Ghàidhlig in áit cúpla uair an chloig sa tseachtain. Freastalaíodh ar réimse leathan de scoláirí, ó dhaoine a bhí ag tosú go daoine ar mhaith leo mionphointí gramadaí a phlé.

Ach bhí níos mó ná teanga san ócáid. Is féidir linne ar an taobh seo den locháinín a lán a fhoghlaim óna leithéid. Ó thaobh pobail de, tháinig an dá ghrúpa le chéile agus níor chuir an reiligiún nó an pholaitíocht bac ar dhuine ar bith. Bhí na rannpháirtigh ag smaoineamh ar an oidhreacht chultúrtha atá againne uilig. Baineadh úsáid as áiseanna dhá halla Phrotastúnacha Dé Sathairn agus bhí an céilí i halla paróiste Caitliceach tráthnóna!

Tá a lán cainteoirí Gàidhlige sa cheantar ina raibh na ranganna ar siúl (Partick). Chuala tú an teanga ar na sráideanna. Labhair foireann na bialainne Gàidhlig. Bíonn seirbhísí i nGàidhlig in eaglaisí áitiúla.

Tá lucht na Gàidhlige dea-eagraithe. Tá bunscoil agus meánscoil acu míle síos an bóthar ón lárionad Gàidhlige agus tá bunscóil eile le tógáil ar an taobh eile den abhainn. Agus i nDoire, Cathair an Chultúir, tá Bunscoil Cholmcille ag fanacht in aisce le tríocha bliain beagnach le foirgneamh buan a fháil. Dúnadh Meánscoil Dhoire mar gheall ar uimhreacha ísle.

Chuir na daoine a chuaigh chuig an chéilí misneach orm. Bhí idir óg agus aosta ann. Bhí fear óg ar an ghiotar ag canadh amhrán galánta dá chuid féin as Gàidhlig agus gasúr 13 bliain d’aois a rugadh agus a tógadh i nGlaschú ag rá amhráin go cruinn as Gaeilge. Dála an scéil, beidh 14 banna céilí áitiúla ag glacadh páirte i bhFeis Ghlaschú i mbliana.

Is féidir scéala a fháil faoi imeachtaí a bhaineann leis an Ghàidhlig ar na suímh Ghaeilge gaelport.com agus nuacht1.com. Ar scáth a chéile a mhairimid.

Conradh na Gaeilge, Glasgow (The Gaelic League) and an Lòchran deserve high praise for the intensive language courses which they organised last weekend. People were given an opportunity to spend an evening and a whole day concentrating on Irish or Scottish Gaelic instead of a couple of hours in the week. A wide range of students was catered for, from beginners to those who wished to discuss the finer points of grammar.

But there was more than language involved in the event. We can learn a lot from something like this on this side of the puddle. From a community perspective, the two groups came together and neither religion nor politics was an obstacle. Those taking part were only interested in our common cultural heritage. On Saturday they used the facilities of two Protestant halls, and the céilí that evening was in a Catholic parochial hall!

There are many Scottish Gaelic speakers in the district where the classes were held (Partick). You heard the language on the street. The restaurant staff spoke Gaelic. There are Gaelic services in the local churches. The Gaelic community are well organised. They have a primary school and a secondary school a mile down the road and another primary school is to be built on the other side of the river. And in Derry, the City of Culture, Bunscoil Cholmcille has been waiting for almost thirty years for a permanent building. The Irish secondary school was closed because of low numbers.

The people who went to the céilí were a source of inspiration. There were young and old there. A young fellow played the guitar and sang a beautiful song in Gaelic which he had composed himself. And a 13 year-old boy who was born and reared in Glasgow sang a song in perfect Irish. Incidentally, 14 local céilí bands are taking part in the Glasgow Feis this year.

You can get news about Scottish Gaelic events on the Irish Internet sites Gaelport.com and Nuacht1.com. We all need one another.