Moladh le CCEA - leabhair iontacha

Tá séasúr na scrúduithe ann arís. Beidh díomá ar dhaltaí áirithe agus beidh áthas ar dhaltaí eile. Beidh imní an tsaoil ar thuismitheoirí. Beidh a lán gearán ann gan amhras. B’fhéidir go mbeidh níos mó gearán ann i mbliana toisc go gceartófar scrúduithe áirithe ar líne agus is cinnte go mbeidh fadhbanna ghearradh fiacal ann. Ach tá níos mó in obair an Bhord Scrúduithe sa Tuaisceart (CCEA) ná ullmhúchán agus ceartúchán scrúduithe. Foilsíonn sé treoracha do mhúinteoirí agus do dhaltaí maidir le scrúduithe, ach chomh maith leis sin cuireann sé amach ábhair bhreise a chuireann le stór focal an dalta ar bhealach cruithaitheach. D’fhoilsigh sé dhá aistriúchán ar na mallaibh - ‘Anne Frank, Dialann Cailín Óig’ agus ‘An gasúr a chaith pitseamaí stríocacha’. Rinne Pádraig de Bléine an dá aistriúchán go Gaeilge ghlan bhlasta. Tá sraith de bheathaisnéisí foilsithe ag an Bhord chomh maith- ábhar léitheoireachta do dhéagóirí atá de dhíth. Agus tá CCEA i ndiaidh sé leabhrán faoi bheatha Cholm Cille a chur amach i gcomhoibriú leis an Nerve Centre i nDoire. Leabhair bheaga an-tarraingteacha atá iontu. Tá na pictiúir ar fheabhas. Insítear na scéalta i nGaeilge shimplí bheomhar agus tá an stíl thar a bheith greannmhar.Má thiontaíonn tú na leabhráin bunoscionn, faigheann tú an leagan Béarla. Is polasaí fadcheannach é seo. Tá riachtanais na ndaltaí Gaeilge difriúil leis na riachtanais atá ag daltaí a dhéanann teangacha eile. An chéad chéim in athsheilbh na teanga atá sa GCSE. Mar sin de, is cóir cur leis an bhunGhaeilge atá de dhíth don scrúdú. Is ullmhúchán iontach é do AS agus A Leibhéal an t-ábhar breise seo. Tá pobal léitheoireachta níos leithne tuillte ag na leabhair seo. Bheadh suim iontu ag daltaí ar fud an oileáin agus ag daoine fásta gach uile áit. An dtiocfadh leis an Bhord socrú a dhéanamh le foilsitheoir?

doubt be lots of complaints. There will perhaps be more complaints this year since some examinations will be corrected on line and there are bound to be teething problems.

But there is much more involved in the work of the Northern Examination Board (CCEA) than the setting and correction of examinations. It publishes guides for Irish teachers and pupils, but as well as that it puts out additional materials which increase pupils’ vocabulary in a creative way. It published two translations recently- ‘The Diary of Anne Frank’, and The Boy in the Striped Pyjamas’. Pádraig de Bléine has produced an excellent Irish translation of the two books. The Board has also produced a series of biographies – teenage reading material which is badly needed. And CCEA has just published six booklets on the life of Colm Cille in conjunction with the Nerve Centre in Derry. These are very attractive little booklets. The illustrations are excellent. The stories are told in straight forward, lively Irish in a very humorous style. If you turn the booklet upside down, you get the English version.

This is a far sighted policy. The requirements of Irish language students are different from the requirements of students doing other languages. The GCSE is the first step in repossessing the language. So we must go beyond the basic Irish required for the examination. This supplementary material is excellent preparation for AS and A Level. These books deserve a wider readership. Pupils all over Ireland and adults everywhere would be interested in them. Could the Board not make an arrangement with a publisher?

NM