Na Gaeil eile

Comhghairdeas le Conradh na Gaeilge, Glaschú agus an Lèanag (Lárionad Gàidhlig) a d’eagraigh dianchúrsaí sa dá theanga i nGlaschú Dé Sathairn seo caite. Bhain mé an-sult as an lá. Tá mé an -bhuíoch de Shìne, an múinteoir Gàidhlig a bhí an-eolach ó thaobh na teanga de, ach a léirigh chomh maith gnéithe éagsúla de chultúr na nGael- mar shampla, ainmneacha pearsanta, leasainmneacha agus sloinnte.

Is féidir leis na Gaeil sa dá thír a lán a fhoghlaim óna chéile. Bhí mé ábalta ábhar a fuair mé sa rang Gàidhlig a athchóiriú agus a úsáid i mo rang Gaeilge anseo an tseachtain seo!

Tá trí naíolann i nGlaschú. Sa bhliain 2006, bunaíodh Scoil Ghàidhlig Ghlaschú do pháistí idir 3 agus 18 bliain d’aois. Leanann na daltaí an curaclam náisiúnta agus tá deis acu píobaireacht, amhránaíocht, damhsa, drámaíocht srl. a dhéanamh. Glacann siad páirt i gcomórtais áitiúla agus náisiúnta, ‘The Celtic Connections Festival’ ina measc. Bíonn ranganna do thuismitheoirí sa scoil gach Satharn. Tá rang speisialta sa scoil do thuismitheoirí a bhfuil páistí acu sa naíolann. Bíonn ranganna oíche sa scoil gach Luan.

Bhí 4 naíolann in Albain i 1982; anois tá 120 agus tá níos mó ná 2,000 páiste ag freastal orthu. Ní raibh ach dhá bhunscoil ina raibh 24 dalta ar fad ag foghlaim tríd an Ghàidhlig in Albain i 1985. Fiche bliain níos moille, bhí níos mó ná 2,000 dalta i 62 scoil!

Fuair Conradh na Gaeilge i nGlaschú dea-scéal ó Éirinn cúpla lá ó shin: bhain siad an dara háit sa rannóg idirnáisiúnta de chomórtas Glór na nGael, mar gheall ar an obair a dhéanann siad ar son na teanga agus ar son an chultúir i nGlaschú.

The other Gaels

Congratulations to Conradh na Gaeilge, Glasgow and an Lèanag (Gaelic centre) who organised intensive courses in the two languages in Glasgow last Saturday. I thoroughly enjoyed the day. I am very grateful to Sìne, the Scots Gaelic teacher who had an excellent knowledge of the language, but who also explained various aspects of Gaelic culture, for example, personal names, nicknames and surnames. Gaels from the two countries can learn a lot from one another. I was able to adapt material that I got in the Scots Gaelic class and use it in my Irish class here this week!

There are three Gaelic nurseries in Glasgow. In 2006, the Glasgow Gaelic School was established for children between the ages of 3 and 18. The children follow the national curriculum and they have an opportunity to learn piping, singing, dancing, drama etc. They take part in local and national competitions, including ‘The Celtic Connections Festival’. There are classes for parents in the school every Saturday. There is a special class in the school for parents who have children in the nursery. There are night classes in the school every Monday.

There were 4 Gaelic nurseries in Scotland in 1982; now there are 120, with more than 2,000 children attending. There were only two primary schools with 24 children in total learning through Gaelic in Scotland in 1985. Twenty years later there were more than 2,000 pupils in 62 schools!

Conradh na Gaeilge in Glasgow got a piece of good news from Ireland a few days ago: they won second place in the international section of the Glór na nGael competition for the work that they do for the language and culture in Glasgow.