NAOMH BRÍD

Foilsíodh ‘Youcat’, caiticeasma nua-aimseartha do dhaoine óga ar na mallaibh. Tá leagan amach an leabhair an-tarraingteach. Tá sé ildathach le pictiúir ghalánta. Tá sleachta as an Bhíobla agus as saothair scríbhneoirí Críostaí ar gach leathanach.

Difear mór idir seo agus leabhar eile a bhfuil mé ag amharc air faoi láthair: ‘Irish Youth’s Manual’. Tá sé cosúil le caiticeasma. Foilsíodh é sa bhliain 1909. Níl ach dhá dhath air: dubh agus bán, agus níl pictiúr ar bith le feiceáil. Ach tá an mhanuail suimiúil ar a dóigh féin. Iarrradh orm scéal faoi Naomh Brid atá sa leabhar a fhoilsiú arís. Mar sin de, seo é, le nualitriú. B’fhéidir gur mhaith le múinteoirí úsáid a bhaint as inniu, Lá na Brídeoige.

Bhí Naomh Bríd agus Naomh Eitembria i láthair, agus iad ag éisteacht le Pádraig. Fad is a bhí sé ag caint, chonaic Bríd solas lonrach ag soilsiú os cionn reilig na comharsanachta.

‘Cad é sin?’ arsa duine le Bríd.

‘Tuigim as sin go n-adhlacfar searbhónta mór Dé anseo gan mhoill,’a deir sí.

‘Agus, cé hé sin?’ d’fhiosraigh Naomh Eitembria.

‘Is é athair agus aspal na hÉireann é,’arsa Bríd, ‘agus ba mhaith liom cead a fháil a chorp naofa a ghléasadh san uaigh i dtaisléine atá agam agus a d’fhigh mé le mo lámha féin.’

D’imigh Bríd fá choinne an taiséadaigh.

D’éirigh Pádraig ansin agus d’aistrigh sé go mainistir Shábhail le bás a fháil.

Fuair sé fios go raibh Bríd cortha claoite ag teacht ar ais ó Chill Dara agus nach dtiocfadh léi teacht níos faide. Chuir Pádraig ceithre charbad chuici agus tháinig sí féin agus a cuideachta go Sábhal. Fuair Pádraig bás go suaimhneach síochanta agus Bríd, Eitembria agus manaigh Shábhail ina thimpeall.

SAINT BRIGID

A modern catechism for young people, entitled ‘Youcat’, was published recently. The format of the book is very attractive. It is in full colour and beautifully illustrated. There are quotations from the Bible and from the works of Christian writers on every page.

It is quite different from another book which I am looking at just now: ‘Irish Youth’s Manual’. It was published in 1909. It has only two colours: black and white, and there isn’t a picture to be seen. But the manual is interesting in its own way. I have been asked to publish again the story about St. Brigid which you can find in the book. So here it is, with modern spelling. Perhaps teachers would like to use it today, the feast of St. Brigid.

Saint Brigid and Saint Eitembria were present listening to Patrick. While he was talking, Brigid saw a bright light shining over the neighbouring graveyard.

‘What is that?’ someone asked Brigid.

‘I understand from that that a great servant of God will be buried here soon,’ she said. ‘And who is that?’ Saint Eitembria asked.

‘He is the father and apostle of Ireland,’ said Brigid, and I would like to be allowed to have his holy body buried in the shroud which I have woven with my own hands.’

Brigid went off for the shroud. Patrick then arose and went to the monastery at Saul to die. He found out that Brigid had been overcome by exhaustion as she made her way back from Kildare, and that she could come no further. Patrick sent four chariots to her and she and her companions came to Saul. Patrick died peacefully with Brigid, Eitembria, and the monks of Saul around him.