OÍCHE MHAITH!

An t-am sin arís! Bíonn Oícheanta Oscailte ag na bunscoileanna uilig sa cheantar ag an am seo den bhliain, na Gaelscoileanna ina measc. Chuaigh mé chuig an Oíche Oscailte i mBunscoil Cholmcille, Baile Stíl, an tseachtain seo, agus caithfidh mé a rá go ndeachaigh an ócáid i bhfeidhm orm. Ba léir gur chuir na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na daltaí a lán oibre isteach. Bhí taispeántais iontacha ann, ag léiriú stair na scoile agus an obair atá ag dul ar aghaidh faoi láthair. Bhí pictiúir ó na nuachtáin d’iardhaltaí a rinne go han-mhaith ina slite beatha níos moille. Bhí tionscnaimh na ndaltaí an-spéisiúil: ina measc bhí an Gorta Mór, Stair Spóirt i dTuaisceart Éreann, Scoileanna in aimsir Victoria. (Tháinig na Gaelscoileanna ar aghaidh rud beag ó shin maidir le foirgnimh, cé go bhfuil an chuid is mó acu sa cheantar lonnaithe i mbotháin in áit foirgneamh buan: faigheann na daltaí oideachas den scoth, tá siad líofa in dhá theanga, faigheann siad torthaí gach pioc chomh maith le torthaí na scoileanna Béarla, ach níl na húdaráis sásta foirgnimh bhuana a chur ar fáil; ach cuir ceist ar do MP, MLA, Comhairleoir, nó TD. B’fhéidir go mbeidh siad ábalta cuidiú leat.)

Léirigh na páistí ceolchoirm bheag do na cuairteoirí: tá ceoltóirí den scoth sa scoil bheag seo a dhéanann go han-mhaith i bhfeiseanna ar fud an cheantair. Dála an scéil, ba mhaith liom Rang 2/3 a luath anseo: rinne siad léiriú speisialta domsa nuair a bhí mé ag dul thart.

Fuair na haíonna amach go bhfaigheann na daltaí a lán eolais taobh amuigh den seomra ranga, agus go mbíonn siad páirteach in imeachtaí in éineacht le Gaelscoileanna eile sa chathair. Bhí an-suim ag daoine a tháinig don chéad uair in áiseanna sa Naiscoile. Tá Gaelscoileanna ar fud an cheantair. Beidh Oícheanta Oscailte eile ann, ach is féidir scairt a chur ar Ghaelscoil ar bith, nó bualadh isteach, chun eolas a fháil ar shároideachas.

GOOD NIGHT!

That time again! All the primary schools in the area have Open Nights at this time of year, including the Irish medium schools. I went to the Open Night in Bunscoil Cholmcille, Steelstown, this week and, I must say, I was highly impressed. It was obvious that the teachers, the parents and the pupils had put a lot of work in. There were some marvellous displays, showing the history of the school and the work going on at the present time. There were pictures from newspapers of pupils who have done exceptionally well in their careers in later life.

The pupils’ displays were most interesting: among these were the Great Famine, The History of Sport in the North of Ireland, Schools in Victorian times. (Irish medium schools have progressed a little since then regarding buildings, but most of them in the area are housed in huts instead of permanent buildings: the pupils get a first rate education, they are fluent in two languages, they get results every bit as good as those of English medium schools, but the authorities are not willing to give them permanent buildings; ask your local MP, MLA, Councillor, or TD. They may be able to help.)

The pupils put on a show for the visitors: this little school has some first rate musicians who do very well in feiseanna and other competitions in the area. By the way, I would like to mention Class 2/3 here: they put on a special performance for me as I was going round.

The guests discovered that the pupils get a lot of information from outside of the classroom and that they take part in events with other Irish medium schools in the city. People who were visiting the school for the first time showed great interest in the facilities of theNursery. There are Irish medium schools throughout the area. There will be other Open Nights, but you can phone any Irish medium school, or drop in to get information about a first rate education.