Saol na Gaeilge

Tá a lán rudaí ag tarlú i saol na Gaeilge. Uaireanta faigheann tú amach ar maidin go mbeidh ócáid shuimiúil ann tráthnóna. Níos minice fós, b’fhéidir, faigheann tú amach gur tharla rud éigin an-spéisiúil an lá roimhe. Cibé ar bith, níl an Ghaeilge marbh, cé gur mhaith le daoine áirithe deireadh a chur léi. Mar sin de, tá sé an-tábhachtach daoine a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn na teanga. Tá nuachtán ann agus tá sé dírithe ar an ghné seo den Ghaeilge, nuachtán a léiríonn go bhfuil an teanga beo agus go bhfuil a lán daoine ag obair ar a son – daoine aonair, eagraíochtaí náisiúnta, cumainn áitiúla, scoileanna, srl. srl. Cuireadh deireadh leis an leagan clóite de ‘Saol’ tamall ó shin mar gheall ar chostais, agus caithfidh mé a rá gur shíl mé ag an am gurbh é sin tús an deiridh. Ach bhunaigh ‘Saol’ suíomh idirlín agus d’éirigh thar barr leis. Foilseachán geal, beomhar, tarraingteach atá ann. San eagrán reatha tá tuairisc ar Bhunscoil Éadain Mhóir i nDoire. Cur síos anamúil atá ann, le grianghraif iontacha. Tugtar liosta suntasach d’imeachtaí sa scoil: clubanna éagsúla, tionscnaimh, scéimeanna léitheoireachta agus matamataice srl. Bhí Seó na Samhna ag na páistí agus beidh siad ag léiriú Seó na Nollag ar an 13ú Nollaig. Tá páirtíocht lárnach ag na tuismitheoirí i saol na scoile. Bá chóir do na daltaí, do na tuismitheoirí, agus do na múinteoirí ar ndóigh, a bheith bródúil as a bhfuil ag tarlú sa scoil. Dála an scéil, an bhfuair tú cóip den dlúthdhiosca a chuir siad amach? Ba chóir don chathair lán-tacaíocht a thabhairt do na trí bhunscoil i nDoire a dhéanann a ndícheall oideachas den scoth a chur ar fáil, cé nach bhfuil foirgneamh buan ag ceann amháin acu. Tá tuairiscí eile in ‘Saol’ chomh maith le hagallaimh, leathanach an-mhaith d’fhoghlaimeoirí, nuacht faoi raidió agus teilifís agus eolas ar ghnéithe éagsúla den Ghaelachas. Tá súil agam go dtabharfaidh an nuachtán nua-aimseartha seo saol fada leis. ( Seoladh; saolnagaeilge.com)

Gaelic life, Gaelic world

There is a lot happening in the Gaelic world. Sometimes you find out in the morning that there will be some interesting event on that evening. Perhaps more often, you find out that something very interesting took place the previous day. However, Irish is not dead, although some people would like to kill it off. So it is very important to keep people informed about progress in the language. There is a newspaper dedicated to that aspect of Irish, a newspaper that shows that the language is alive, and that there are many people working on behalf of the language – individuals, national organisations, local associations, schools etc. etc. The printed version of ‘Saol’ ceased publication some time ago because of cost, and I must say that I thought that that was the beginning of the end. But ‘Saol’ set up an Internet site and it has been a huge success. It is a bright, lively, attractive publication. In the current edition there is report on Bunscoil Éadain Mhóir in Derry. It is a lively account, with some excellent photographs. There is an impressive list of activities in the school: various clubs, projects, reading schemes, maths schemes, and so on. The children put on a Halloween Show and they are putting on a Christmas Show on 13 December. The parents have a central role in the life of the school. The pupils, parents, and, of course, the teachers, should be proud of everything that is happening in the school. By the way, do you have a copy of the CD which they have produced? The city should give full support to Derry’s three Irish medium primary schools, which strive to provide first rate education, although none of them has a permanent building. There are other reports in ‘Saol’ as well as interviews, a very good page for learners, radio and television news and information about every aspect of Irish culture. I hope this modern newspaper will have a long life. (Address: saolnagaeilge.com)

The Year of Irish

120 balloons will be released from public locations on Sunday to launch the Year of Irish and to celebrate 120 years of the restoration of the language. A large crowd is expected at the Peace Bridge for the event which starts at 2.45 and finishes at 3.00. Make sure you are there!