Scéal ar bith? Scéal ar bith

Léann níos lú daoine na laethanta seo, idir Béarlóirí agus Gaeilgeoirí.

Níl ach siopa leabhar neamhspleách amháin fágtha i dtuaisceart Dhún na nGall- Carn Books i gCarn Domhnach. Ach má bhí lucht na Gaeilge ag léamh beagáin go dtí seo, tá siad ag léamh níos lú fós anois. Níl nuachtán seachtainiúil Gaeilge againn faoi láthair. Faightear Foinse saor in aisce leis an Irish Independent gach Céadaoin. Páipéar an-mhaith atá ann: tá sé dírithe níos mó ar fhoghlaimeoirí agus ar dhaoine óga agus is maith an rud é sin. Ar an drochuair, chuaigh sé ar laethanta saoire leis na daltaí scoile agus ní bheidh sé ar fáil arís go dtí Meán Fómhair. Ciallaíonn sé sin go bhfuilimid ag brath ar nuachtáin Bhéarla a bhfuil colún Gaeilge acu- Derry Journal, Irish News, Irish Times, mar shampla- agus ar an idirlíon. Tá an t-eagrán idirlín de Foinse (foinse.ie) ar fáil go fóill agus tá sé thar a bheith maith. Clúdaítear cúig nó sé phíosa de nuacht gach lá. Tugtar achoimre Bhéarla ag deireadh gach píosa. Bíonn an tuairisc ar an suíomh díreach nuair a tharlaíonn an eachtra, beagnach. Tá an Ghaeilge glan soiléir. Déanann Gaelport.com jab iontach fosta. Tugtar rogha de na scéalta nuachta ó nuachtáin éagsúla i nGaeilge agus i mBéarla a mbeadh suim ag Gaeilgeoirí iontu. Déanann nuacht1.com an rud céanna. Is trua liom a rá go gcuireann seirbhís nuachta eile an-díoma orm, sin nuacht24. Fágtar ábhar ar an suíomh lá i ndiaidh lae uaireanta: bhí an scéal faoin timpiste traenach sa Spáinn ann ar feadh cúig lá; tá alt ann inniu ón 26.6.13. Tá an chuid is mó de na tráchtanna beagthábhachtach. Chuir Foras na Gaeilge deireadh leis an nuachtán seachtainiúil Gaelscéal sé mhí ó shin agus níor cuireadh rud ar bith isteach ina áit. Tá dualgas ar an Fhoras freastal ar riachtanais lucht na Gaeilge agus an teanga a chur chun cinn. Maidir leis an iriseoireacht, tá siad ag déanamh faillí sa dualgas seo.

Fewer people read nowadays and this is true of English speakers as well as Irish speakers. There is only one independent book shop left in north Donegal – Carn Books in Carndonagh.

But if Irish speakers have been reading little up to this point, they will now be reading even less. We do not have a weekly Irish newspaper at present. You get Foinse free with the Irish Independent every Wednesday. It is a very good paper: it is aimed more at learners and young people, and that is a good thing.

Unfortunately, it went on holiday with the pupils and won’t be available again until September. This means that we are depending on English language newspapers which have an Irish column- the Derry Journal, Irish News, Irish Times, for example- and also on the internet. The internet edition of Foinse (foinse.ie) is still available and it is extremely good. Five or six pieces of news are covered every day. There is a summary in English at the end of each piece. The report is on the site almost as soon as the event happens. The articles are written in good clear Irish. Gaelport.com does an excellent job also. It has a selection of news stories from various newspapers in Irish and English which Irish speakers would be interested in. Nuacht1.com does the same thing. I regret to say that I am disappointed in another news service, namely nuacht24. Sometimes material is left on the site for days on end: the story of the Spanish train accident was on the site for five days. There is an article on it today dated 26.6.13. Most of the comments sent in by email are trivial. Foras na Gaeilge brought about the demise of the weekly newspaper Gaelscéal six months ago and it has not been replaced. Foras has a duty to cater for the needs of Irish speakers and to promote the language. With regard to journalism, they are failing in this duty.