Scoilteanna

Tá dhá alt iontacha ag Robert Mc Millen in beo.ie an mhí seo. Cuireann Robert agallamh ar Linda Ervine, deirfiúr chleamhnais le David Ervine nach maireann agus bean Brian Ervine, iarcheannaire an PUP. Tá Linda ar scor bliana óna post mar mhúinteoir leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal Phrotastúnach i mBéal Feirste. Tá sí ag obair faoi scáth Mhisean Oirthear Bhéal Feirste. Tugann sí cainteanna faoin Ghaeilge: léiríonn sí an nasc stairiúil idir na Protastúnaigh agus an teanga. Míníonn sí go bhfuil Gaeilge i mBéarla Bhéal Feirste, i logainmneacha agus i sloinnte. D’eagraigh sí léacht ar logainmneacha Bhéal Feirste le déanaí agus d’fhreastail 65 duine uirthi. Bhí agóid na mbratach ar siúl ag an am céanna cúpla céad slat síos an bóthar. Tá cúíg rang Gaeilge ar siúl i Misean Oirthear Bhéal Feirste faoi láthair. Creideann Linda go bhfeiceann Protastúnaigh ceangal idir an Ghaeilge agus an poblachtachas, ach go bhfuil ceart ag poblachtaigh an Ghaeilge a chur chun cinn. Níl dearcadh polaitíochta ag an Ghaeilge, a deir sí. Bhí alt maith ar an Irish Times ar an ábhar céanna ar na mallaibh, -‘Ulster says Tá’. Is féidir é a léamh ar ‘As na Nuachtáin’ ar gaelport.com.

Tá alt greannmhar ag Robert ar ionannas fosta. An Éireannach tusa? An Briotanach tusa? An Tuaisceartach Éireannach tusa? An dtabharfá ‘douze points’ d’Éirinn agus ‘nul point’ don Ríocht Aontaithe sa Chomórtas Eoraifíse? An cluiche mór: an é sin Manchster United in éadan Arsenal, nó Tír Eoghain in Éadan Bhaile Átha Cliath? Ceist agam ar mhuintir na háite anseo. An ndeir tú go bhfuil tú i do chónaí i Londonderry, nó Derry, nó Stroke City, nó an ndeir tú go bhfuil cónaí ort cúpla míle taobh amuigh de Mhagh chun an fhadhb a sheachaint? Ná habair go n-úsáideann tú an fhoirm neamhthruaillithe ‘Doire’.Clúdaíonn beo.ie cúrsaí reatha, cúrsaí teanga, spórt, na healaíona, agus a lán eile. Tá ábhar conspóideach ann agus tá léitheoireacht éadrom ann. Freastalaíonn na hailt ar gach leibhéal. Ná caill an iris idirlín is fearr in Éirinn.

Divisions

Robert Mcmillen has two excellent articles in beo.ie this month. He interviews Linda Ervine,the sister in law of the late David Ervine and wife of the former PUP leader, Brian Ervine. Linda is presently promoting Irish in the Protestant community in East Belfast under the auspices of the East Belfast Mission. She gives talks on Irish: highlighting the historic link between Protestants and the language, explaining Irish in Belfast English, in place names and in surnames. She organised a lecture on Belfast place names recently and 65 people turned up. There was a flag protest going on at the same time a few hundred yards down the street. There are five Irish classes in the East Belfast Mission at present. Linda believes that Protestants see a connection between the Irish language and republicanism, but that republicans have a right to promote Irish. The Irish language has no political outlook, she says. There was recently a good article in the Irish Times on the same subject, ‘Ulster says Tá’. You can read it at gaelport.com, ‘Ar na nuachtáin’. Robert also has an amusing article on identity. Are you Irish? Are you British? Are you Northern Irish? Would you give ‘douze points’ to Ireland and ‘nul point’ to the United Kingdom in the Eurovision Contest? The big game: is that Manchester United versus Arsenal or Tyrone against Dublin? I have a question for locals. Do you say you live in Londonderry or Derry or Stroke City, or that you live a couple of miles outside of Muff, in order to avoid the problem? Don’t say that you use the uncorrupted form, ‘Doire’. Beo.ie - the best internet magazine in Ireland, covers current affairs, language matters, sport and the arts.