Tá cuidiú ar fáil

Sa sean-am, bhí sé iontach doiligh Gaeilge a fhoghlaim. Bhí sean-leabhar leadránach agat agus b’fhéidir go raibh sean-mhúinteoir leadránach agat fosta, i seomra ranga gruama.

Ach d’imigh sin agus tháinig seo. Tá réimse leathan téacsleabhar ann anois – tá siad tarraingteach agus tá cuma nua-aimseartha orthu. Ach níor tháinig an téacsleabhar foirfe amach go fóill – ní raibh an t-am agam.

Ach chomh maith le téacsleabhair, tá áiseanna tacaíochta ann- áiseanna Idirlín go háirithe. Bíonn feabhas ag teacht ar an ábhar Idirlín an t-am ar fad, agus mar sin de ní dhéanann sé dochar cuid de na suímh a lua arís.

Níl an leagan clóite de Foinse ar fáil níos mó , ach tá Foinse ag dul ar aghaidh lena sheirbhís nuachta laethúil ar an Ghréasán. Tá an tseirbhís dírithe ar dhaoine atá ag foghlaim Gaeilge agus tugtar achoimre de gach scéal i mBéarla. Áis iontach atá ann. (foinse.ie)

Foilsíonn Nuacht1.com píosaí as na nuachtáin i nGaeilge. Tá fuinneoga ar an suíomh agus is féidir teacht ar suímh eile tríothu – Beo, Foinse, Gaelport, Meon eile, Nós, Nuacht24, agus Treibh ina measc.Téigh go bun an leathanach baile agus gheobhaidh tú níos mó ná céad amhrán de gach sórt – amhráin thraidisiúnta, amhráin do pháistí, sean- nós, popcheol.

Gúgáil RTÉ Gaeilge le sonraí a fháil de chláracha Raidió na Gaeltachta, RTÉ agus TG4.

Gúgáil BBC Irish, agus gheobhaidh tú eolas ar ábhar d’achan duine ó fhoghlaimeoir glas go cainteoir líofa. Tá ceachtanna simplí ann le múinteoir áitiúíl, Fearghal Mag Uiginn. Agus tá na cluichí ríomhaire ar fheabhas! Is páiste mór mé tar éis an tsaoil.

Tá seirbhís nuachta agus eolais Gaelport an-tábhachtach ag an am seo go speisialta, nuair atá an nuachtán Foinse ar shiúl. Agus mura mbaintear úsáid as na suímh Idirlín caillfidh muid cuid mhaith acu fosta. Mar fhocal scoir, bheadh leabhrán le liosta d’áiseanna idirlín an-úsáideach. Tionscnamh beag don Fhoras?

Ranganna: Beidh ranganna ar siúil i Halla Mhuire, Magh, gach Máirt, ó 5.30 go 7.00. Tá fáilte roimh achan duine. Gach eolas ón Áisionad, (00353)74 93 84572.

Learning Irish was very difficult in the old days. You had a boring old textbook and perhaps a boring old teacher also, in a gloomy classroom. But things changed. There is a wide range of textbooks available now - they are attractive and have a modern look about them. But the perfect textbook has not been published yet – I haven’t had the time!

But besides textbooks, back-up resources are available - internet resources in particular. Internet material is improving all the time, so it does no harm to mention to mention some of the sites again.

There is no longer a printed version of Foinse, but Foinse is continuing with its daily news service on the Web. The service has learners in mind, and a summary of each story is given in English. It is an excellent resource - foinse.ie

Nuacht1.com publishes pieces in Irish from the newspapers. There are windows on the site and you can get access to other sites through them, including Beo, Foinse, Gaelport, Meon eile, Nós, Nuacht24 and Treibh. Go to the bottom of the home page and you will get more than one hundred songs of every kind - traditional songs, children’s songs, sean-nós, pop music,

Google RTE Gaeilge for details of Raidió na Gaeltachta, RTÉ and TG4 programmes.

Google BBC Irish, and you will get all sorts of information on material for everyone from the absolute beginner to the fluent speaker. It has simple lessons by a local teacher, Fearghal Mag Uiginn. And the computer games are great! I am a big child at heart.

Gaelport’s news and information service is very important at this time, especially when Foinse is no longer with us. And if we don’t use the Internet sites, we will lose many of them too. Finally, a booklet with a list of Internet resources would be very useful. A little project for Foras na Gaeilge?

Classes: Classes will be held in St. Mary’s Hall, Muff every Tuesday from 5.30 till 7.00. All are welcome. Further information: Muff Resource Centre: (00353) 74 93 84572.