TEANGA AGUS CREIDEAMH

Ní le grúpa amháin an Ghaeilge. Ar an drochuair, creideann daoine áirithe gur le páirtí polaitíochta amháin an teanga.

(Dála an scéil, nach iontach an méid polaiteoirí atá ag baint úsáide as a gcuid Gaeilge anois, agus an tOlltoghchán ag bun na spéire?) Creideann daoine eile gur le reiligiún amháin an teanga. Bréag mhór stairiúil é seo. Bhí na Preispitéirigh an-tábhachtach i gcaomhnú na teanga sa naoú haois déag agus tá baill den Eaglais sin an-bháúil leis an Ghaeilge.

Ba chóir d’achan duine an léacht ‘Presbyterian and Gaelic’leis an Oirmhinneach Bill Boyd a léamh.(Faigh í trí Google.)

Tá baill d’Eaglais na hÉireann an-tábhachtach san Athbheochan fosta agus cuireann an Eaglais an Ghaeilge chun cinn trí Chumann na hEaglaise.

Sin ráite, tá, agus bhí, tionchar thar cuimse ag an Eaglais Chaitliceach in athbheochan na Gaeilge, trí eagraíochtaí pobail, trí léann, tríd an chóras oideachais agus tríd an liotúirge.

Faoi láthair, cuireann CCMS tumoideachas ar fáil i mBunscoil Cholmcille agus i Naíscoil Dhoire i mBaile Stíl i nDoire. Tugtar deis do pháistí oideachas den scoth a fháil tríd an Ghaeilge ansin.

Agus ba mhaith liom grúpa eile a thacaíonn leis an Ghaeilge a mholadh an tseachtain seo. Bíonn brú leanúnach ar na sagairt Chaitliceacha sa lá atá inniu ann.

Chomh maith le hobair thréada, déanann siad mórán riaracháin. Níl ach sagart amháin ina lán paróistí. Ach dá ainneoin sin is uile, tá uainchlár ag grúpa sagart i nDoire don Aifreann Gaeilge i dTeach Nasair, Sráid an Easpaig, gach Domhnach ar 12.30.

Is Aifreann iontach é agus cuireann Cór an Ghrianáin go mór leis le ceol. Ócáid an-spioradálta atá ann agus tugann sé seans do Ghaeilgeoirí teacht le chéile mar phobal. Rath Dé ar an obair!

Irish does not belong to one group. Unfortunately, some people believe that the language belongs to one political party. (By the way, is it not amazing how many politicians are using Irish now that there is a General Election on the horizon?) Other people believe that the language belongs to one religion. This is a great historical lie. Presbyterians were very important in the preservation of the language in the 19th century and members of that Church are very sympathetic to Irish. Everyone should read the lecture ‘Presbyterian and Gaelic’ by Rev. Bill Boyd (Google it).

Members of the Church of Ireland are very important in the revival also and the Church promotes Irish through Cumann na hEaglaise. Having said that, the Catholic Church has had a huge influence on the Irish language revival through community organisations, through scholarship, through the educational system, and through the liturgy.

At present CCMS (Council for Catholic Maintained Schools) provides immersion education in Bunscoil Cholmcille and Naíscoil Dhoire, Steelstown. Children there are given the opportunity of a first-rate education through Irish.

And this week I would like to praise another group that supports Irish. Nowadays Catholic priests are under constant pressure. As well as pastoral work, they do a lot of administration. In many parishes there is only one priest. Yet despite that, a group of priests in Derry put themselves on a rota for the Irish Mass in Nazareth House, Bishop Street, every Sunday at 12.30pm. It is a wonderful Mass, enhanced by the music of Cór an Ghrianáin. It is a very spiritual event and it gives Irish speakers an opportunity to come together as a community. God bless the work!