Trócaire, Carghas 2012

Share this article

‘Déanann an cogadh agus an choimhlint an scrios is mó ar na daoine is boichte. Cuirtear daoine as a dtithe cónaithe agus cailleann siad gach a bhfuil acu. Baintear an dínit agus an dóchas uathu agus is minic a fhágtar gan chumhacht nó gan smacht acu ar a dtodhchaí féin. Trí thuiscint a fháil ar na bunchúiseanna a bhaineann leis an bhochtaineacht agus an éagóir, cuidímid le pobail leis an saol a thógáil arís as an nua.’(Justin Kilcullen, Stiúrthóir Trócaire)

Nuair a bhíonn ar dhaoine imeacht óna dtithe de bharr coimhlinte, is deacair an t-anró a bhaineann le teacht slán a thuiscint. Go minic déantar teaghlaigh a dheighilt óna chéile agus leanann cíor thuathail sa saol. Cuidíonn Trócaire le daoine seilbh a fháil arís ar a gcuid talún le comhairle agus tacaíocht dlí nuair a fhilleann siad abhaile. Cuireann an t- eagras oiliúint agus grúpaí tacaíochta ar fáil chun an saol a atógáil. Cuirtear oiliúint ar fáil ar na modhanna feirmeoireachta is fearr dá gcuid talún agus ar na síolta agus uirlisí feirme a chuideoidh leo barraí a fhás agus feabhas a chur ar an soláthar bia. Más féidir leo teacht isteach a thuilleadh, beidh siad ábalta a bpáistí a chur ar scoil.

Insítear scéal Daniel Okweng, 9 bliain d’aois as Uganda ar bhocsa Trócaire i mbliana. Bhí cogadh ar siúl in Uganda nuair a rugadh é. Rinne saighdiúirí ionsaí ar a shráidbhaile: maraíodh 300 duine. Bhí ar theaghlach Daniel teitheadh go tuaisceart Uganda. Bhí siad beo bocht ansin, gan acu ach ón lámh go dtí an béal. D’fhill siad abhaile i ndiaidh dhá bhliain ach bhí orthu tosú arís as an nua: ní raibh rud ar bith acu. Le cuidiú Trócaire, d’fhoghlaim an teaghlach conas barraí a chur, cheannaigh siad bó agus bhí siad ábalta oideachas a chur ar a bpáistí. Is féidir dea-scéalta mar sin a fháil óna lán tíortha sa Tríú Domhan ina n-oibríonn Trócaire. Bí flaithiúil an Carghas seo chun saol níos dóchasaí a thógáil do na daoine is boichte ar domhan.

Trócaire, Lent 2012

‘War and conflict have the most devastating effect on poor communities. People are put out of their homes and they lose everything. They lose dignity and hope and are often left powerless over their own future. Through working to understand the root causes of poverty and injustice, we help people to rebuild their lives. (Justin Kilcullen, Director Trócaire)

When people have to leave their homes because of conflict, it is difficult to imagine their struggle for survival. Their families are often broken up and their lives are thrown into chaos. Trócaire helps people regain ownership of their land through advice and legal backing when they return home. The organisation provides training and support groups to enable people to rebuild their lives. Instruction is given on the best ways of improving their land and on the seeds and tools which will help them grow their crops and improve their food production. If they can earn a living, they will be able to educate their children.

The story of Daniel Okweng is told on this year’s Trócaire box. A war was being waged in Uganda when he was born. Soldiers attacked his village: 300 people were killed. Daniel’s family had to flee to northern Uganda. They lived in extreme poverty there, struggling to survive. They returned home after two years but they had to start again from scratch: they had nothing. With help from Trócaire, the family learned how to grow crops, they bought a cow and they were able to give their children an education. You get heartening stories like that from many Third World countries where Trócaire works. Be generous this Lent and build a brighter future for the poorest people in the world.